Vern av 66 nye skogområder vil gi en større variasjon av skogtyper og bedre spredning av verneområder i flere deler av landet. Foto: Gunnar Kjærstad, Miljødirektoratet

Anbefaler vern av 66 skogområder

Miljødirektoratet råder Klima- og miljødepartementet til å verne 66 nye skogområder. Alle er foreslått vernet som naturreservater, unntatt ett område som gjelder utvidelse av nasjonalparken Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

– Denne tilrådningen og bevilgningen for 2015 gir grunnlag for å opprette en rekke nye skogvernområder i løpet av året, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet etter at forslaget nå er sendt Klima- og miljødepartementet.

Fylkesmannen har hatt ansvaret for prosessen lokalt, og for gjennomføringen av høringen av verneforslagene. 

Basert på frivillig vern

Stortinget har lagt til grunn at vern av skog på privat grunn skal baseres på ordningen med frivillig vern, sammen med økt vern av skog på offentlig eide områder. Med ett unntak er alle områdene i denne tilrådningen et resultat av ordningen med frivillig vern av privateid skog.  Statskog SF eier det siste området. 

De fleste av de foreslåtte områdene ligger på Østlandet og i Trøndelag, men også områder på Sørlandet og Vestlandet inngår i forslaget. I tillegg omfattes det første frivillig vern-området i Troms fylke av ordningen.

Det er gjennomgående få høringsuttalelser til forslagene om vern av de aktuelle områdene.  For en rekke av dem er det snakk om å utvide områder som allerede er vernet, og som ble tilbudt som frivillig vern. 

Fornøyde skogeiere

– Vi tar dette som et tegn på at skogeierne er fornøyd med resultatet, og at de ønsker å bidra med mer areal. Det vil styrke vernet ytterligere, sier Fossum.

 Vern av de tilrådde områdene vil bidra til å rette opp mangler som er påpekt i evalueringen av skogvernet i Norge. Tilrådningen inneholder en rekke områder med stort artsmangfold, og vil gi et mer representativt skogvern. Det vil si at vi får en større variasjon av skogtyper og bedre spredning av verneområder i flere deler av landet.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum
naturarvseksjonen
telefon: 91814201

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
naturarvseksjonen
telefon: 957 24 237

Tema