September 2015

Framleis høge nivå av svoveldioksid og tungmetall i Øst-Finnmark

Nivåa av svoveldioksid og tungmetall i luft er høgare i grenseområda mot Russland enn... 30.09.15

Rettleier for planting av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har utarbeidt ein rettleier for planting av skog på nye areal som klimatiltak. Rettleiingsmaterialet er utarbeidt i samanheng med... 28.09.15

Binne skutt i Pasvik

Ei binne som hadde tre unger ble torsdag skutt i Pasvik i Finnmark. Miljødirektoratet... 25.09.15

Fant stor forekomst av sjelden bille

Bestanden av den sterkt truete billen elvesandjeger viser seg å være over dobbelt så sto... 25.09.15

Utslipp fra landbasert industri i 2014

Industriens utslipp til vann og luft var omtrent uendret fra 2013 til 2014. Den... 24.09.15

Utslipp fra olje- og gassindustrien i 2014

Oljeselskapene på norsk sokkel må fra 2014 rapportere årlig utslipp av brannskum. Det... 24.09.15

Lykkes med elgjakta og hjortejakta

De siste års nedgang i tetthet i bestandene av elg og hjort fortsetter, viser... 22.09.15

Klimaendringene er alvorlige også for Norge

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden. Det viser rapporten "Klima i Nor... 22.09.15

Miljøfagkonferanse om naturmangfold

14.-16. oktober arrangeres Miljøfagkonferanse innen naturmangfold for fylkesmennene. Konferansen holdes på Scandic Lerkendal hotell i Trondheim. Påmeldingsfrist er 23. september. 21.09.15

Snøugla treng store rom

Sjølv ein liten bestand av snøugle treng enorme område med eigna fjellterreng for å fø... 18.09.15

Veimasser blir nytt land i Porsgrunn

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Telemark er svært forurenset fra tidligere industrivirkso... 17.09.15

Gir deg bedre informasjon om farlige kjemikalier

Ny EU-dom gjør det enklere for forbrukere å se hvilke farlige stoffer som finnes i... 17.09.15

«Nye» miljøgifter bekreftet i innlandsfisk

Miljøgifter fra dagligdagse forbruksvarer hoper seg opp i fisk i norske innsjøer, viser ... 17.09.15

Utreder framtidig behandlingsløsning for farlig avfall

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet innen 1. mai neste år anbefale... 16.09.15

Redder ozonlaget med internasjonalt samarbeid

16. september er den internasjonale ozondagen. Da er det grunn til å feire at den 30 år... 16.09.15

Kontrollerer mudring og dumping av massar i sjø

Mudring, dumping og utfylling av massar i sjø og vassdrag kan påverke miljøet.... 15.09.15

Anbefaler vern av 66 skogområder

Miljødirektoratet råder Klima- og miljødepartementet til å verne 66 nye skogområder. All... 11.09.15

Oppdatert veileder om lokal luftkvalitet

Miljødirektoratet har revidert og oppdatert rettleiaren til forureiningsforskrifta sitt kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med dagens regelverk, og aktuelle... 10.09.15

Krav om omgjøring av rovvilterstatninger er ferdig behandlet

Miljødirektoratet har foretatt fornyet behandling av søknader om erstatning for... 10.09.15

141 jerver kan felles på lisens

Lisensjakta på jerv starter 10. september, og de regionale rovviltnemndene har åpnet for... 09.09.15

Norge må forberede seg på stigende havnivå og høyere stormflo

Klimaendringene gjør at havet kan stige opptil 30 centimeter på Sør- og Vestlandet innen... 09.09.15

Høring om nye unntak fra regulering av farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer forslag om å fornye varigheten for 29 unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet oppfordrer... 08.09.15

Saman mot ulovleg terrengkøyring

Uvettig køyring på barmark set spor i naturen og kan forstyrre dyre- og friluftsliv.... 08.09.15

60 tiltak skal redde isbjørnen

De fem isbjørnlandene ble denne uka enige om en tiårig handlingsplan for å redde... 08.09.15

Topp for fjellreven midt i Norge

Fjellreven går mot et godt år, fra Sylane til Saltfjellet. Bestandene lengst nord og sør... 07.09.15

Utvider bjørnekvoten i Finnmark og Troms

Miljødirektoratet åpner for at det kan felles ytterligere to bjørner under lisensfellingen i rovviltregion 8 (Finnmark og Troms). Fra før er det felt to bjørner i Finnmark på... 04.09.15

Riktig informasjon om vaskemidler til forbruker

De ti største leverandørene av vaskemidler til privat bruk kjenner i stor grad til... 02.09.15