Fangstgrav for villrein i Dovrefjell nasjonalpark. Nå er det kommet en ny veileder som skal avklare hvordan slike kulturminner er beskyttet i vernede områder. Foto: Runar Hole.

Ny veileder om kulturarven i verneområder

Nå lanseres en veileder om forvaltning av kulturminner i områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

– Vi håper at veilederen inspirerer til økt kunnskap og interesse for kulturhistorien i verneområdene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Veilederen «Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven» avklarer hvordan kulturminner er beskyttet i verneområder.

Nyttig verktøy

Den retter seg særlig mot forvaltere av nasjonalparker og andre verneområder, men kan også være nyttig for medlemmer av nasjonalpark- og verneområdestyrer og for ansatte i kommuner, hos fylkesmannen, i fylkeskommunen og Sametinget.

–Vi håper den er til hjelp i den daglige forvaltningen av verneområdene, for å forstå hvilken rolle man har i forvaltningen av kulturminnene og hvordan lovverket regulerer ansvar og rollefordeling, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Områder vernet etter naturmangfoldloven skal representere et tverrsnitt av norsk natur. De inneholder også et mangfold av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Kulturminner synliggjør menneskenes tilstedeværelse i verneområdene, og vitner om tidligere tiders livberging og levemåte.

Nært samarbeid

– Kulturminner vitner om hvordan folk gjennom årtusenene har levd og utnyttet ressursene rundt seg. Kulturminner er en viktig del av opplevelsen når stadig nye generasjoner oppsøker nasjonalparker og andre verneområder, sier riksantikvar Jørn Holme.


Veilederen beskriver ulike kulturminnetyper man gjerne finner i verneområder. Disse kulturminnene kan ha forskjellig vernestatus, noe som gjør at de omfattes av flere lovverk og forvaltes av ulike institusjoner.

En nært samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene er en forutsetning for god forvaltning av kulturminnene, og derfor har Riksantikvaren og Miljødirektoratet samarbeidet om å lage denne veilederen.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Therese Ruud
nasjonalparkseksjonen
mobil 45392780

Tema