Samarbeider om GMO-kunnskap

Bruk av nye DNA-teknikker er tema for et nordisk-baltisk arbeidsmøte denne uken.

DNA-teknologien er i stadig utvikling og metodene har potensial til å fremstille genmodifiserte organismer (GMO) med nye egenskaper, blant annet nye matplanter.

Ny kunnskap

Ettersom Miljødirektoratet har ansvar for å vurdere søknader om dyrking eller markedsføring av GMO-er i Norge, er vi avhengige av å følge med i denne utviklingen. Som del av dette arbeidet arrangerer vi et nordisk-baltisk arbeidsmøte i Vilnius denne uken.

Hovedtema er å vurdere utfordringer knyttet til biosikkerhet og forvaltning med fokus på potensielle effekter på naturmangfoldet, som en følge av bruk av nye DNA-teknikker og syntetisk biologi.

Syntetisk biologi er et tverrfaglig teknologiområde, hvor målet er å lage nye, biologiske systemer fra bunnen av, som for eksempel cellefabrikker, som kan produsere nye antibiotika eller kreftmedisiner, eller nye organismer som kan brukes til å overvåke miljøet.

Arbeidsmøte i Vilnius

Arbeidsmøtet bringer sammen eksperter på området og fra forvaltningen for å dele kunnskap og erfaring.

Arbeidsmøtet er del av et prosjekt satt i gang av Miljødirektoratet og finansiert av Nordisk Ministerråd. Det nordisk-baltiske samarbeidet om GMO og biosikkerhet ble igangsatt i 2006 etter initiativ fra det finske miljøinstituttet (SYKE).

Kontakt

seniorrådgiver Diem Hong Thi Tran
artsseksjonen
telefon; 464 15 050

Tema