300 indikatorarter er valgt ut for å gi et bilde av tilstanden i hvert av de store økosystemene. Havørn er indikatorart for økosystemene kyst og åpent lavland. Her et eksemplar på Sleneset på Helgelandkysten. Foto: Eirin Bjørkvoll.

Lanserer Naturindeks for Norge 2015

24. november lanseres andre utgave av Naturindeks for Norge. Miljødirektoratet inviterer til lanseringsseminar i Trondheim samme dag.

Arbeidet med naturindeks

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet ansvaret for å etablere naturindeks for Norge og presentere denne hvert femte år.

Miljødirektoratet har organisert arbeidet som et samarbeid mellom de forskningsinstituttene som er mest sentrale innen kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i Norge.

Miljødirektoratet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) hovedansvaret for å koordinere den faglige utviklingen av naturindeksen.

Hvordan er tilstanden i norsk natur og hvordan har utviklingen vært siden 1990? Disse spørsmålene får vi svar på når Naturindeks for Norge 2015 lanseres 24. november.

Naturindeks for Norge viser status og utvikling for biologisk mangfold. Ved å studere endringer i naturindeksen over tid kan vi få pekepinn om hvordan vi ligger an i forhold til målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Lanseringsseminaret har påmeldingsfrist 18. november (ny frist). Her vil Norges fremste fageksperter presentere tilstanden for det biologiske mangfoldet i de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell.

Får verdi fra 0 til 1

Ved å velge ut over 300 arter og vurdere tilstanden for disse gir naturindeksen et bilde av hvordan det står til i hvert av de store økosystemene.

– Naturindeks for Norge er den mest omfattende sammenstilling av informasjon om artsmangfoldet vi har og gir et helhetlig bildet av tilstanden for norsk natur, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I naturindeksen får hvert økosystem en verdi fra 0 til 1 som viser hvor stor påvirkning menneskelige inngrep har hatt på naturen, hvor verdien 1 representerer en referansetilstand uten påvirkning

En verdi på 0,6 betyr altså at artenes bestander i gjennomsnitt er reduserte til om lag 60 prosent sammenliknet hva som ville vært tilfelle i et helt upåvirket økosystem.

Det er foreløpig ikke knyttet konkrete forvaltningsmål til verdiene i de ulike økosystemene. Det vil i så fall være politiske spørsmål som krever avveining mellom bruk og vern av biologisk mangfold.

Vil se utviklingen fra 1990

For å beregne disse verdiene har forskerne vurdert tilstanden for hver av indikatorartene og målt dette opp mot den aktuelle referansetilstanden.

– De nye resultatene vil vise hvilken vei det går med det biologiske mangfoldet i de store økosystemene totalt sett. Når vi kan sammenlikne utviklingen over tid vil vi få en bedre oversikt over hvor skoen trykker, sier Hambro.

Klima- og miljødepartementet ga i 2007 Miljødirektoratet ansvaret for å etablere Naturindeks for Norge og presentere denne hvert femte år. Den første naturindeksen kom i 2010.

Indeksen brukes til nasjonal og internasjonal rapportering om status og utvikling for biologisk mangfold og gir oppdatert kunnskap for ulike beslutningstagere.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Eirin Bjørkvoll
seksjon for miljøovervåking og kartlegging
telefon: 990 04 482

seniorrådgiver Else Løbersli
seksjon for miljøovervåking og kartlegging
telefon: 908 88 330

Tema