Samarbeider om luftovervåking med Russland

For første gang samarbeider Norge og Russland om å måle luftkvaliteten i grenseområdene. Rapporten viser at luften for befolkningen i området tidvis er for dårlig, særlig på russisk side.

Russland og Norge overvåker luftkvaliteten i grenseområdene

Fellesrapporten om overvåkingen av luftkvaliteten i grenseområdet viser metoder og nivåer av svoveldioksid (SO2), og tungmetallene nikkel og kobber. Rapporten ble publisert i mars 2015.

Ekspertgruppen for luftforurensning i grenseområdet består av representanter fra de regionale myndighetene for hydrometeorologi og miljøovervåking i Murmansk (Murmansk UGMS), Miljødirektoratet og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Vi bruker kjente metoder for overvåking av luft. Metodikken og resultatene for SO2 er sammenliknbare, men for tungmetaller er prøveinnsamlingen og grenseverdiene forskjellige i de to landene.

Både Norge og Russland har lenge målt luftkvaliteten i grenseområdene, men dette er første gang vi har fått en felles rapport som begge parter står bak.

For mye svoveldioksid

Svoveldioksid (SO2) dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser. Utslippene fører til forsuring og helseplager, særlig for astmatikere.

De russiske overvåkingsdataene viser at det er høye nivåer av svoveldioksid i byene Nikel og Zapoljarnyj. De russiske grenseverdiene for luftkvalitet overskrides hvert år, selv om utslippene er redusert de siste tjue årene.

Også på norsk side av grensen opplever vi forhøyede nivåer av svoveldioksid når vinden står fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnyj. De norske grenseverdiene er overskredet flere ganger.

Nivåene er likevel mye høyere på de russiske målestasjonene, siden de ligger nærmere utslippskildene.

Arbeider videre med tungmetaller

Det er mer komplisert å sammenligne nivåene av tungmetaller i luften. I Norge angir vi grenseverdiene for tungmetaller i luft i partikler som er mindre enn 10 mikrometer i diameter (PM10). I Russland angis høyeste tillatte konsentrasjon for metaller i partikler uten slik størrelsesfraksjonering.

Konsentrasjonene av nikkel og kobber på russisk side overskrider likevel ikke de russiske grenseverdiene for luftkvalitet. Nivåene i Norge er heller ikke høyere enn våre grenseverdier.

På norsk side er vi bekymret for tungmetallene, fordi de akkumuleres i naturen. Derfor kartlegger vi sammen med russiske miljømyndigheter om tungmetallene utgjør en fare for helse og matsikkerhet i grenseområdene.

Relaterte lenker

Kontakt

Miljødirektoratet: seniorrådgiver Camilla Fossum Pettersen
seksjon for miljøovervåking og kartlegging
telefon: 926 18 681

NILU: seniorforsker Tore Flatlandsmo Berglen
telefon: 41 06 59 93 

Tema