Sjøbunnforurensingen i Horten i Vestfold skyldes blant annet gamle synder. Nå skal det bli ryddet opp. Foto: Forsvarsbygg.

Støtter sjøbunnopprydding i Horten

Sjøbunnen i indre Havn i Horten er sterkt forurenset av miljøgifter fra tidligere virksomhet. Miljødirektoratet gir kommunen 1,15 millioner kroner for å bidra til framdrift i oppryddingen.

Sjøbunnopprydding i Horten

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.

For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.

Horten er ikke blant de 17 områdene som er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Horten var imidlertid ett av fem pilotområder som i 2001/2002 ble valgt ut for å innhente kunnskap om hvordan man rydder opp i forurenset sjøbunn.

I fjor ble det utarbeidet en tiltaksplan med anbefalinger om tiltak i Horten. Planen konkluderte med at det var nødvendig med flere undersøkelser før endelige tiltaksløsninger kunne vurderes og besluttes.

Sjøbunnforurensingen i Horten i Vestfold skyldes blant annet gamle synder fra den gang Forsvaret hadde stor aktivitet på land og i sjø i havnen, utslipp fra kommunale avløp, avfallsplasser og gammel industrivirksomhet.

Båttrafikken sprer også forurensning fordi sjøbunnen er ganske grunn i havnebassenget.

Må rydde opp

Tiltaksplanen fra 2014 viser at det er nødvendig å fjerne miljøgiftene kvikksølv, bly, PAH og TBT i sjøbunnen. Deler av Horten havneområde utgjør en risiko for skade på helse og miljø.

- Selv om Horten ikke er blant de 17 høyest prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for å rydde opp i forurenset sjøbunn, er det et sterkt forurenset området og stort lokalt engasjement for å få ryddet opp. Vi støtter derfor arbeidet med nye 1,15 millioner kroner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klikk på kartet for å zoome deg inn eller ut.

Støtter oppryddingen

Den lokale samordningsgruppen består av Forsvarsbygg (leder), Horten kommune og Horten Industripark. I tillegg til økonomiske bidrag fra disse har Miljødirektoratet siden 2011 delfinansiert arbeidet.

Miljødirektoratet gir nå kommunen 750 000 kroner til å supplere fjorårets tiltaksplan med noen ekstra undersøkelser. Ny revidert tiltaksplan skal være ferdig før sommeren. Miljødirektoratet gir også Horten kommune 400 000 kroner til en prosjektleder som skal lede arbeidet med å få ryddet opp.

Vår støtte utgjør i underkant av halvparten av kostnadene. Samordningsgruppen betaler resten.

Kontakt:

sjefingeniør Hilde Beate Keilen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 906 08 189

sjefingeniør Harald Solberg
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

Tema