Norge har svært stor variasjon i myrtyper, samtidig er flere av disse truet som følge av inngrep og endret arealbruk. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Pilotprosjekt for restaurering av myrer

Miljødirektoratet har valgt ut 18 myrområder i åtte fylker i et pilotprosjekt for restaurering. De fleste myrene er høymyrer som er blitt grøftet. Målet er at myrene skal tilbakeføres så nær som mulig til sin opprinnelige tilstand.

Våtmarker

Den naturtypen som har blitt mest ødelagt gjennom tidene.

Er beskyttet av Ramsarkonvensjonen, som Norge har ratifisert. Avtalen skal sikre bevaring og bærekraftig bruk av områdene.

17 naturtyper i våtmark er ført opp på norsk rødliste for naturtyper, som truede. 10 av naturtypene er myrområder.

Våtmarker er også viktige for mange arter. På den norske rødlista er det 275 arter som har våtmark som hovedhabitat.

Norge er det landet i Europa som har størst variasjon av våtmarker. Fere av våre verdifulle myrområder står på listen over verdens viktigste våtmarker.

– Det er første gang vi setter i gang et slikt pilotprosjekt i Norge. Myr er en truet naturtype som det er viktig å ta vare på. De har flere viktige funksjoner som for eksempel vannrensning, flomdemping og karbonlagring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bevarer naturmangfoldet

Norge har svært stor variasjon i myrtyper, samtidig er flere av disse truet som følge av inngrep og endret arealbruk. Flere truete fuglearter, karplanter, insekter og moser har myr som levested. 

– Ved å restaurere ødelagte myrer, bidrar vi også til å bevare naturmangfoldet, sier Hambro.

Myra forsvinner

Norge har mistet om lag en treddel av myrarealet vi hadde for 80 år siden, hovedsakelig på grunn av grøfting til skogplanting, oppdyrking og andre formål som utbygging av boliger, veier og industriområder.

Siden år 2000 har grøfting av myr stort sett opphørt, men annen omdisponering av myr skjer fortsatt.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet valgt ut 18 myrer som er aktuelle for restaurering i pilotprosjektet. Med ett unntak, ligger samtlige myrer i verneområder.

Grundigere undersøkelser skal gjøres i vår og sommer for å konkretisere tiltakene, og videre planlegging vil avgjøre endelig omfang av tiltak i 2015.I disse dager tas det kontakt med grunneierne i de aktuelle områdene. Selve restaureringen kan gjennomføres etter sommeren.

Det er øremerket tre millioner kroner i statsbudsjettet til pilotprosjektet i år.

Tette gamle grøfter

De mest aktuelle tiltakene er å tette gamle grøfter og lage små dammer som hever vannspeilet. I mange tilfeller er dette enkle og rimelige tiltak.

Primært vil tiltakene utføres av innleide entreprenører, under veiledning fra forvaltningsmyndigheten for verneområdene og Statens naturoppsyn.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum
naturarvseksjonen
telefon: 918 14 201

Tema