For at avløpsvann skal kunne slippes ut til vassdrag eller fjorder, må stoffer som kan føre til algeoppblomstring og tap av oksygen, fjernes. Foto: Nigel Wylie.

Nye kontroller av avløpsanlegg

Miljødirektoratet og fylkesmannen følger i mars opp med flere kontroller av større kommunale avløpsanlegg. Fjorårets kontroller viste at mange anlegg ikke oppfyller rensekravene.

Utslipp fra avløpsanlegg

 Utslipp fra avløpsanlegg gir flere uønskede miljøpåvirkninger.

Avløpsvannet inneholder fosfor og organisk stoff som gir overgjødsling og algevekst i vassdrag, og det kan også føre til for lavt oksygeninnhold i vannet.

Dette skal derfor fjernes eller reduseres i renseanleggene.

I 2014 kontrollerte forurensningsmyndighetene 76 avløpsanlegg i 67 kommuner.

Resultatene viste at 40 prosent av disse anleggene ikke innfridde rensekravene fra fylkesmannen. Dette er en forverring fra tidligere kontroller.

Må håndtere klimatilpasning

- Det er god drift og styring ved de fleste av renseanleggene. Men noen anlegg får større tilførsler som følge av befolkningstilvekst og økt avrenning fra flater som asfalteres, bebygges el tettes på annen måte, og de har ikke vært i stand til å håndtere den økte belastningen, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Økt nedbør og tetting av naturlige overflater fører til overbelastning både på ledningssystemer og renseanlegg. Derfor er det viktig at kommunen tilpasser avløpsanleggene for å håndtere framtidige utfordringer.

Kart over norske avløpsanlegg

(zoom inn og ut kartet for å se området du ønsker)

Dette kontrollerer vi på avløpsanleggene

Risikovurdering: Utarbeidelse av miljørisikoanalyse for avløpsanlegg og iverksetting av tiltak for å redusere uakseptable risikoforhold.

Klimatilpasning: Vurdering av forventet klimautvikling og iverksetting av tiltak i avløpsanlegget for å håndtere økte nedbørsmengder.

Overordnede planer for avløpsanlegget: Dette gjelder en oppdatert tiltaksplan for fornyelse og oppgradering av avløpsanlegget og som har en tilfredsstillende gjennomføringstakt.

Drift og vedlikehold av avløpsanleggene: Denne aksjonen vil blant annet konsentrere seg om kommunen har etablert fungerende rutiner for drift av pumpestasjoner, overløp og ledningsnett.

Overholdelse av utslippskrav: Avløpsaksjonen vil kontrollere om Fylkesmannens utslippskrav til avløpsanlegget blir overholdt.

- Nærmere 40 prosent av avløpsanleggene vi kontrollerte i fjor hadde ikke planlagt for klimatilpasning. Det er viktig at de kan sette inn tiltak for å forebygge og håndtere økte nedbørsmengder, sier Bjørn Bjørnstad.

Nye kontroller i år

Ved fjorårets aksjon ble omtrent halvparten av kommunene med større avløpsanlegg kontrollert.

Aksjonen var rettet mot større avløpsanlegg, det vil si renseanlegg som ligger i tettbebyggelser med mer enn 2000 innbyggere ved ferskvann/elvemunninger og byer med over 10 000 innbyggere ved utslipp til sjø.

Det finnes over 380 slike anlegg i Norge.

Nå i mars tar vi sikte på å kontrollere de resterende kommunene. Fylkesmannen og Miljødirektoratet sjekker om kommunene etterlever miljøkravene som er satt til avløpsanleggene, og om de forbereder seg godt nok på forventede klimaeffekter, som økte nedbørsmengder.

Kontakt

aksjonsleder Poul Byskov
industritilsynseksjonen
telefon: 473 68 669

seksjonsleder Einar Knutsen
industritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

Tema