Det var betydelig mengde is og issørpe tett inntil lenseringen rundt skipene mens omlastingen til Norterminal Kirkenes pågikk da Miljødirektoratet var på kontroll. Foto: Rune Andersen, Miljødirektoratet.

Ikke fornøyd med oppfølging etter Bøkfjorden-inspeksjon

Miljødirektoratet avdekket fire brudd på tillatelsen da vi i januar kontrollerte oljeomlastingen som Norterminal driver i Bøkfjorden ved Kirkenes. Vi er ikke fornøyd med hvordan virksomheten har fulgt opp avvikene om beredskap og varsler at vi vurderer å vedta stans i omlastingen.

Fire brudd på tillatelsen

Norterminal Floating Storage AS stanset bruk av mellomlagringsskip i et bestemt område og lukket dermed ett av avvikene.

Virksomheten kunne ikke dokumentere at oppsamlingsvolumet i lenseringen som omslutter skipene ved omlasting var tilstrekkelig til å ringe inn et oljeutslipp fra den største tanken på laste/losseskipet. For å rette dette avviket må de sørge for at lensen rundt skipene er tilstrekkelig lang for å kunne fange opp last fra største tank.

Det var betydelig mengder is og issørpe tett inntil lenseringen rundt skipene mens omlastingen pågikk i januar, noe som kan påvirke en eventuell forurensnings-aksjon negativt. For å rette dette avviket må virksomheten fastsette klare kriterier for avbrudd og gjennomføre øvelser, eller på annen måte dokumentere at ytelses-kravene til beredskapen overholdes.

Det var uklart blant dem som var involvert i losse- og lasteoperasjonen, hvem som har det overordnete ansvaret for å avgjøre stans i operasjonen på grunn av vær- og isforhold. For å rette dette avviket, må de peke på en bestemt funksjon som har det overordnede ansvaret for å avgjøre om operasjonen skal stanses på grunn av vær- og isforhold. Dette må også dokumenteres skriftlig i virksomhetens internkontrollsystem.

Norterminal Floating Storage AS har tillatelse etter forurensningsloven til omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden og Korsfjorden i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

En forutsetning er at de tar tilstrekkelig hensyn til isforholdene og har god beredskap mot akutte hendelser. I dag er beredskapssituasjonen knyttet til avvikene ikke god nok.

Må rette avvik

Miljødirektoratet oppdaget at virksomheten drev i strid med tillatelsen under vår kontroll i slutten av januar. Vi mener alle de fire avvikene er alvorlige og påla skriftlig redegjørelser innen 18. og 28. februar.

Vi har mottatt bedriftens redegjørelser og i tillegg hatt møter for å diskutere deres oppfølging av avvikene. Tre av avvikene, alle knyttet til mangelfull beredskap mot akutte hendelser, er ikke rettet

- Norterminal må sørge for at de følger kravene i tillatelsen. Vi vurderer å vedta stans i omlastningen dersom vi ikke har mottatt dokumentasjon innen 24. mars som viser at brudd på tillatelsen er tilfredsstillende rettet, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Bekymret for manglende oppfølging

Norterminal driver oljeomlasting i en nasjonal laksefjord, omgitt av sårbar natur. Riktig beredskap er svært viktig for å minimere faren for hendelser som kan skade helse og miljø.

Derfor stiller Miljødirektoratet beredskapskrav når vi tillater virksomhet som kan skade miljøet.

- Norterminal har så langt ikke vist vilje til å følge opp avvikene som ble påpekt etter vårt tilsyn. Nå må de bruke sjansen de har fram til 24. mars med å få dette i orden. Innenfor dette tidsrommet bør de klare å iverksette nødvendige tiltak for å komme i samsvar med våre krav, sier Bjørn Bjørnstad.

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335

Tema