Innblanding av bioetanol i bensin er en måte å øke bruken av biodrivstoff på. Foto: Ruter.

Forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring

Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring. Kravet er at omsetning av biodrivstoff økes fra 3,5 til 5,5 prosent. Høringsfristen er 22. april 2015.

Biodrivstoff i Norge og EU

Biodrivstoff omsatt i Norge må oppfylle EUs bærekraftkriterier.

Det pågår en prosess i EU om regelverk skal ta hensyn til flere miljøhensyn enn de som nå er del av bærekraftskriteriene, spesielt indirekte arealbruksendringer (ILUC). Denne prosessen har enda ikke blitt sluttført.

Om de kommende endringene i EUs regelverk ikke vurderes å tilstrekkelig ivareta disse hensynene, bør det vurderes om det kan og bør gjennomføres særskilte nasjonale virkemidler.

Transportsektoren står for om lag en tredel av Norges utslipp av klimagasser

- Utslippene fra transport forventes å øke framover, og det er behov for kraftige tiltak for å få utslippene ned. Konvertering fra fossilt drivstoff til biodrivstoff er et av flere aktuelle tiltak for å redusere utslippene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Økes fra 1. juli

I Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 ble det lagt til grunn at kravet til omsetningen av biodrivstoff i veitrafikken økes fra 3,5 prosent til 5,5 prosent fra 1. juli 2015.

Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet laget forslag til forskriftsendring og konsekvensutredning.

Klimaeffekten globalt varierer

Biodrivstoff er basert på fornybare ressurser. Det kan gi betydelige utslippsreduksjoner dersom det erstatter fossile drivstoff - bensin og diesel.

Men det kan også oppstå negative effekter for klima og miljø ved produksjon av biodrivstoff, som for eksempel avskoging og redusert biologisk mangfold. Derfor har EU utarbeidet bærekraftskriterier, som skal forhindre negative klima- og miljøeffekter fra produksjon av biodrivstoff.

Bærekraftskriterier for biodrivstoff 

Bærekraftskriteriene for biodrivstoff krever videre at livsløpsutslippene fra biodrivstoff er betydelig lavere enn tilsvarende utslipp fra fossile drivstoff, slik at man sikrer at de totale, globale klimagassutslippene reduseres.

Kravene til reduserte klimagassutslipp blir skjerpet i 2017 og 2018.

Bærekraftskriteriene ble innført i Norge fra januar 2014.

Norsk produksjon av biodrivstoff i dag er svært liten, og det meste av biodrivstoffet importeres. Klimagassutslipp som kan oppstå ved produksjon av biodrivstoff skjer dermed i andre land.

Belønnes for visse typer råstoff

Biodrivstoff som produseres av avfall, rester, lignocellulose eller cellulose, gir som regel en større reduksjon i klimagassutslipp enn konvensjonelle biodrivstoff produsert av råvarer som kunne ha blitt brukt som mat, for eksempel raps, mais, soya, sukkerrør.

De som omsetter biodrivstoff basert på disse råstoffene, belønnes i forskriften ved at de kan la dette biodrivstoffet telle dobbelt når de skal innfri kravet om økt omsetning. En liter biodrivstoff produsert fra for eksempel avfall telles dermed som to liter når oppfyllelsen av omsetningskravet beregnes.

Avansert biodrivstoff - som biodiesel eller etanol basert på skogråstoff - kan ha en klimagassbesparelse i området 75 til 95 prosent sammenliknet med fossile drivstoff.

Konvensjonelle biodrivstoff vil typisk ha en mindre klimagassbesparelse. Biodiesel basert på raps og soya har omlag 40-45 prosent klimagassbesparelse over sitt livsløp sammenlignet med fossile drivstoff. Bioetanol basert på mais, sukkerroer eller sukkerrør, ligger i området 50-70 prosent besparelse.

Disse tallene baserer seg på standardverdier i EUs fornybardirektiv.

Ulike innbladninger

De som omsetter drivstoff til veitransport kan oppfylle kravet til økt omsetning av biodrivstoff på flere måter:

Økt salg av lavinnblandet biodrivstoff (for eksempel 5 prosent innblanding av bioetanol i bensin (E5) og 7 prosent innblanding av biodiesel i diesel (B7))

Økt salg av høytinnblandet og rent biodrivstoff (B30, B100, E85, biogass).

Økt salg av biodrivstoff som kvalifiserer for dobbeltelling.

En kombinasjon av de overnevnte mulighetene.

Reduserte utslipp

- Reduksjonen i klimagassutslipp fra den norske bilparken avhenger av hvilke typer og kombinasjoner av biodrivstoff de som omsetter drivstoff bruker til erstatning for fossilt drivstoff når de skal innfri kravet om økt omsetning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Innspill fra drivstoffbransjen tyder på at store deler av en eventuell økning fra 3,5 til 5,5 prosent vil bli gjennomført ved å introdusere mer lavinnblandet bioetanol i bensin (E5). Dette vil ikke kreve endringer i kjøretøyparken.

Bransjen ser det også som aktuelt å tilby mer høyinnblandet biodrivstoff til kjøretøy som kan benytte dette, spesielt flåtekjøretøy.

Kontakt

seksjonsleder Siri Sorteberg
seksjon for transport og bymiljø
telefon: 952 73 083

seniorrådgiver Andreas Andersen
seniorrådgiver
seksjon for transport og bymiljø
telefon: 479 54 896

Tema