I dag finnes det anslagsvis 100 000 oljekjeler og rundt 75 000 parafinkaminer i bruk til oppvarming av bygg i Norge. Foto: Kjersti Dørumsgard Moxness, Miljødirektoratet.

Foreslår forskrift om forbud mot oljefyring

Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 2020 blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger, og som grunnlast i øvrige bygg. Dette vil sikre overgang til fornybare energikilder i mange bygg de neste fem årene og gi reduserte klimagassutslipp.

Fyring med fossil olje og parafin er en lite klimavennlig måte å varme opp bygg på. I forbindelse med klimaforliket i 2012 ba Stortinget regjeringen innføre et forbud mot fyring med fossil olje.

Forbud fra 2020

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til forskrift og tilhørende konsekvensutredning.

Forslaget innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming i private boliger, og som grunnlast eller hovedkilde i yrkesbygg, blir forbudt fra 1. januar 2020.

Oppvarming til andre formål i industrien, primærnæringene og bygg- og anleggsvirksomhet er ikke omfattet av forslaget. Det samme gjelder konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg.

Forskriftforslaget og konsekvensutredningen er oversendt Klima- og miljødepartementet. Det vil bli invitert til høring av forslaget på et senere tidspunkt.

Støtte til alternativer

Det finnes mange fornybare alternativer som kan erstatte fyring med fossil olje og parafin.For å stimulere til overgangen fra oljefyr til oppvarming med fornybar energi vedtok Stortinget i klimaforliket at det i en overgangsperiode skulle etableres støtteordninger.

I tråd med dette gir Enova økonomisk støtte til ulike oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, og til fjerning av oljekjel og oljetank.

Det kan også være verd å sjekke hvilke økonomiske ordninger som finnes i den enkelte kommune.

Kan bli utvidet til å omfatte topplast

Stortinget har senere bedt regjeringen vurdere å utvide forbudet til også å omfatte bruk av fossil olje som topplast.

På bakgrunn av dette har vi nylig fått i oppdrag å vurdere kostnader og utslippsreduksjoner dersom forbudet utvides til å omfatte topplast i øvrige bygg. Miljødirektoratet har i dette forslaget ikke rukket å inkludere en vurdering av dette, men vil komme tilbake til det seinere.

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin kan gå lekk. Oljeforurensning fra slike tanker utgjør en miljørisiko – men også en helserisiko – i form av spredning av flyktige forbindelser og luktproblemer inne i rammede bolighus, og risiko for spredning av olje til drikkevannsbrønner.

Alle som eier en nedgravd oljetank har ansvar for at denne er i forsvarlig stand. Eierne plikter å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning.

Miljødirektoratet arbeider også med et forslag til revidering av reglene for nedgravde oljetanker. Vi vil blant annet vurdere hvilke krav som skal stilles til kontroll, sanering og fjerning av oljetanker som ikke brukes lenger. Vi vil også se nærmere på ansvars- og oppgavefordelingen i forskriften.

Kontakt

Forbud mot oljefyring:
oljefyr@miljodir.no

Oljetanker:
oljetank@miljodir.no

Tema