Fjernet 6600 tonn forurensete masser i Harstad

Esso Norge AS har ryddet opp i forurenset grunn ved det tidligere tankanlegget i Harstad havn. Etter pålegg fra Miljødirektoratet ble området ryddet opp. Nå kan det brukes til næringsareal.

Forurenset grunn

 Flere steder i Norge har forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i jorda, ofte på grunn av gamle utslipp fra industri og gamle avfallsfyllinger.

Miljømyndighetenes mål er både å hindre ny grunnforurensning og å rydde opp i forurenset grunn. Målet er at spredninga av miljøgifter blir stanset eller vesentlig redusert.

Spredning innebærer her både avrenning til sjøområde i nærheten og eksponering for mennesker, dyr og planter som er på de forurensede grunnområdene.

Tankene ved Esso Norges tankanlegg i Harstad havn ble fjernet i 2009, men det gjensto omfattende forurensninger i grunnen.

Den tidligere virksomheten ved tankanlegget førte til forurensning av tungmetaller og olje og spredning til sjøen.

Esso har ryddet opp etter seg

Etter pålegg fra Miljødirektoratet har Esso nå ryddet opp 6600 tonn med forurensede masser, som er levert til godkjent mottak.

– Harstad har vært et prioritert område for opprydding i forurenset sjøbunn. Det er brukt store summer på å rydde opp i gammel forurensning.  For å forhindre at den rene sjøbunnen forurenses på nytt fra land, var det viktig å rydde opp i forurenset grunn. Esso har tatt ansvar og fulgt våre pålegg, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Hindre miljøeffekter

Hensikten med oppryddingen var at forurensning i grunnen ikke skal skulle utgjøre noen helserisiko for mennesker, eller medføre spredning av forurensning med konsekvenser for Harstad havn.

Oppryddingen fulgte tiltaksplanen, som ble laget basert på tidligere miljøundersøkelser og risikovurderinger av eiendommen.

Esso har også, etter pålegg fra Miljødirektoratet, bidratt økonomisk til oppryddingen av Harstad havn, samt ryddet i skrot på sjøbunnen utenfor tankanlegget.

Ny bruk av tomten

Esso ønsket å bruke tomten til kontorbygg eller annen næringsaktivitet. Miljødirektoratet påla derfor selskapet å fjerne alle forurensede jordmasser som overskred helsebaserte akseptkriterier for bruk til kontor- og næringsaktivitet.

Etter oppryddingen tilfredsstiller eiendommen disse akseptkriteriene og kan derfor benyttes til næringsaktivitet. Det gjenstår imidlertid noen små delområder som ikke kan ryddes av sikkerhetshensyn.

Derfor står tomten fortsatt registrert med gjenværende forurensning i databasen Grunnforurensning. Den gjenstående forurensningen utgjør ikke noen helse- eller spredningsfare ved planlagt arealbruk.

Relaterte lenker

Kontakt

overingeniør Kristoffer Glosli Bergland
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 995 14 284

sjefingeniør Harald Solberg
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

Tema