Felles norsk-russisk rapport om luftforurensning i grenseområdene

Både norske og russiske myndigheter overvåker luftkvaliteten i grenseområdet for å følge med på utslippene fra gruvevirksomheten og smelteverksindustrien i Nikel og Zapoljarnyj på Kola-halvøya. Dette er første gang overvåkingsresultatene fra Norge og Russland blir presentert i en felles rapport.

Rapporten omtaler overvåkingsprogrammene og grenseverdier for luftkvalitet i de to landene. Den presenterer også overvåkingsresultatene for svoveldioksid (SO2) og tungmetaller (nikkel og kobber) i luft for perioden 2008-2012.

For å sikre en best mulig tolkning av resultatene var det også viktig å vurdere om norsk og russisk overvåkingsmetodikk ga sammenliknbare resultater.

Ekspertgruppen for luftforurensning i grenseområdet består av representanter fra de regionale myndighetene for hydrometeorologi og miljøovervåking i Murmansk (Murmansk UGMS),

Miljødirektoratet og Norsk institutt for luftforskning (NILU). Gruppen står bak rapporten som en del av samarbeidet under den norsk-russiske miljøkommisjonen.

Noen av hovedkonklusjonene fra rapporten er:
** Både Murmansk UGSM og NILU bruker kjente metoder for overvåking av svoveldioksid (SO2) og tungmetaller i luft. Overvåkingsmetodikken og resultatene for SO2 i luft på begge sider av grensen er sammenliknbare, men for tungmetaller er både prøveinnsamlingen og grenseverdiene forskjellige i de to landene.

** De russiske overvåkingsdataene viser at det er høye nivåer av SO2 i Nikel og Zapoljarnyj, og de russiske grenseverdiene for luftkvalitet overskrides hvert år. Også på norsk side av grensen opplever vi forhøyede nivåer av SO2 når vinden står fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnyj, og de norske grenseverdiene for SO2 er blitt overskredet flere ganger.

** Vi måler fortsatt høye verdier av SO2 i luft, både på norsk side (Svanvik og Karpdalen i Sør-Varanger) og på russisk side (Nikel, Zapoljarnyi), selv om utslippene av SO2 og nivåene er redusert i løpet av de to siste tiårene. Nivåene er mye høyere på de russiske målestasjonene siden de ligger nærmere utslippskildene. Gjennomsnittsverdiene for SO2 i hhv. sommer- og vinterhalvåret for de tre siste årene har vært mellom 5 og 16 ganger høyere på de russiske målestasjonene enn på de norske målestasjonene.

** I Norge angis grenseverdiene for tungmetaller i luft i partikler som er mindre enn 10 mikrometer i diameter (PM10). I Russland angis høyeste tillatte konsentrasjon for metaller i partikler uten slik størrelsesfraksjonering. Dette gjør det vanskelig å sammenlikne både grenseverdier og overvåkingsresultater.

** De russiske halvårsverdiene (vinter, sommer) for tungmetaller i luft har vært mellom 3 og 18 ganger høyere enn de norske måleresultatene for nikkel og mellom 1,5 og 13 ganger høyere for kobber. Dette kan skyldes at de russiske målestasjonene ligger mye nærmere utslippskildene enn de norske målestasjonene og at russerne analyserer på alt svevestøv/partikler, mens vi i Norge analyserer på PM10. Konsentrasjonene av nikkel og kobber på russisk side overskred ikke de russiske grenseverdiene, og nivåene i Norge var heller ikke høyere enn de norske grenseverdiene.

** Ekspertgruppen foreslår at vi arbeider videre med å harmonisere overvåkingsmetoder og rapportering og fremstilling av overvåkingsresultater, spesielt for tungmetaller. Modellering av spredning og fordeling av luftforurensninger i dette grenseområdet kan også være et tema for videre samarbeid.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Tor Johannessen
seksjon for miljøovervåking og kartlegging
telefon: 466 13 861

Tema