Dyrking av mais. Illustrasjonsfoto: Matt Levin.

Anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais

Miljødirektoratet tilrår at det legges ned forbud mot dyrking av den genmodifiserte maisen MON810 i Norge. Dagens kunnskap gir imidlertid ikke grunnlag for forbud mot import, prosessering eller bruk som fôr.

MON810

En genmodifisert mais utviklet av Monsanto, som har fått tilført egenskaper som gir den beskyttelse mot enkelte skadeinsekter.

Godkjent for dyrking etter EUs utsettingsdirektiv. Dyrkes i fem EU-land, med Spania som største produsent.

EUs utsettingsdirektiv er implementert i norsk lovverk. GMO-produkter godkjent under dette direktivet er godkjent i Norge, inntil vi eventuelt nedlegger et forbud.

MON810 er i tillegg godkjent for import, prosessering og bruk som mat og fôr i EUs mat- og fôrforordning. Det pågår et arbeid for å implementere forordningen i Norge gjennom EØS.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om en vurdering om det etter genteknologiloven bør nedlegges forbud mot dyrking, import, prosessering eller bruk av maisen som fôr i Norge.

Klima- og miljødepartementet identifiserte i november i fjor ni genmodifiserte organismer (GMO) som er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv, og som det ikke er nedlagt forbud mot i Norge.

Departementet vurderer nå om regjeringen bør forby noen av disse. De har bedt Miljødirektoratet om faglige tilrådinger. Vi har sendt over den første av disse til departementet, vår tilrådning av maisen MON810.

Dette er den eneste av de ni som er godkjent for dyrking i EU etter utsettingsdirektivet.

Vurderer fem kriterier

I Norge behandles søknader om markedsføring av GMO etter genteknologiloven. Miljødirektoratet koordinerer behandlingen av søknadene og leverer anbefalinger til Klima- og miljødepartementet. Regelverket krever at det gjøres en vurdering av helse- og miljørisiko, samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

- Vi mottar helserisikovurderinger og anbefalinger fra Mattilsynet, uttalelser fra Bioteknologirådet og miljørisikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, i tillegg til at søknadene sendes på åpen høring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Gjennom EUs mat- og fôrforordning er MON810 godkjent for import, omsetting og bruk i fôr. I motsetning til utsettingsdirektivet er ikke EUs mat- og fôrforordning implementert i EØS-avtalen. I påvente av en implementering har departementet bedt Miljødirektoratet også vurdere disse bruksområdene etter genteknologiloven. (se også faktaboks om MON810 og regelverket)

Innspill fra andre etater

MON810 har fått tilført et gen som gir den beskyttelse mot skadelige innsekter. De insektresistente maislinjene er giftige for visse insektarter, men i Norge er det lav utbredelse av disse insektene. Giften kan imidlertid også ha uheldig virkning på andre arter, såkalte ikke-målorganismer.

Mattilsynet konkluderte vedrørende helse med at MON810 er like trygg som annen mais ved bruk som næringsmidler og fôrvarer. Miljødirektoratet legger Mattilsynets vurdering til grunn når det gjelder helserisiko for alle bruksområdene vi har vurdert.

Konklusjonen fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2013 er at det er lite trolig at dyrking av maisen MON810 i Norge vil medføre negative effekter på miljøet.

Deres vurdering er blant annet basert på at de aktuelle insektene maisen er gjort resistent mot, ikke finnes i Norge, det er ikke økt risiko for spredning av maisen utenfor dyrkingsområdet sammenlignet med konvensjonell mais, det er ikke en risiko for påvirkning av arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut (norsk rødliste for arter) og at sannsynligheten for skadelige effekter på ikke-målorganismer i Norge er lav.

Samtidig påpeker komiteen at det er en kunnskapsmangel om hvilke   organismer som lever i jorda hvor maisen kan dyrkes i Norge og om maisens påvirkning av disse ikke-målorganismene.

Det er nylig startet flere prosjekter i EU for å belyse eventuelle effekter på ikke-målorganismer ved dyrking av GMO, som MON810.

Bioteknologirådet konkluderte i sin uttalelse med at en plante som til ingen nytte produserer insektgift som kan skade miljøet, er et negativt bidrag til både samfunnsnytte og bærekraft, og anses ikke som etisk forsvarlig.

Anbefaler forbud mot dyrking

- Vi anbefaler at det nedlegges forbud mot dyrking av den genmodifiserte maisen MON810 i Norge. Dette begrunner vi med usikkerheten rundt risikoen for ikke-målorganismer, kombinert med at den tilførte egenskapen ikke har noe nytte i Norge, mulige økte samfunnskostnader ved sameksistenstiltak og uttalte etiske betenkeligheter hos deler av befolkningen, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet mener imidlertid eksponeringen av MON810 til miljøet ved import, prosessering og fôr vil være så lav at en eventuell effekt på ikke-målorganismer er ubetydelig. Vi anser at det i dag heller ikke foreligger informasjon om samfunnsnytte, bærekraft eller etikk som tilsier et forbud mot import, prosessering og bruk som fôr.

Miljødirektoratet vil fortløpende utarbeide og oversende vurderinger av de resterende åtte godkjente GMO-ene Klima- og miljødepartementet har bedt om tilrådning om.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Gunn Paulsen
artsseksjonen
telefon: 928 59 390

seniorrådgiver Janne Øvrebø Bohnhorst
artsseksjonen
telefon: 932 62 722

Tema