Laks med lakselus. Miljødirektoratet er bekymret for effektene lakselusmidler har på våre økosystemer. Foto: Bengt Finstad.

Alvorlig økning i bruk av lakselusmidler

Økningen i bruken av legemidler for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen er bekymringsfull.  For store utslipp av enkelte lakselusmidler kan være skadelig for andre krepsdyr som lever i nærheten av oppdrettsanleggene. Dette kan få store konsekvenser for økosystemene i fjordene våre.

Arbeidsgruppe med tre etater

Både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har varslet strengere tiltak vedrørende bruk og utslipp av lusemidler.

Miljødirektoratet er positiv til disse tiltakene. 

Arbeidsgruppen med Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet jobber videre i fellesskap for å redusere bruken av lusemidlene.

Tallene som Nasjonalt folkehelseinstitutt har hentet inn, viser at det i 2014 ble rapportert en økning på nærmere 50 prosent i bruk av kitinhemmere (lakselusmidlene diflu- og teflubenzuron) fra året før, og en nær firedobling av hydrogenperoksid.

Bekymret for effekene

Miljødirektoratet er særlig bekymret for effektene disse midlene har på våre økosystemer.

– Lakselus er et krepsdyr, og legemidler rettet mot lakselus kan også ramme andre typer krepsdyr som lever i nærheten av oppdrettsanleggene. Disse krepsdyrene kan være viktige næringsdyr for andre organismer i økosystemet, eller de kan være viktige kommersielle arter slik som reker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Alvorlig trussel

Legemidler mot lakselus brukes av hensyn til ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye og av hensyn til oppdrettsfisken. Lakselus er en alvorlig trussel mot ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

– Lakselus har med stor sannsynlighet bidratt til reduserte bestander av laks og sjøørret i de mest oppdrettsintensive områdene. Dette har ført til innskrenkinger i fisket, og i de verste områdene er enkelte bestander truet med utryddelse. Dette er bekymringsfullt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Bransjen ansvarlig

Bransjen har ansvaret for at produksjonen av oppdrettsfisk skjer miljømessig forsvarlig. Det foregår mye forskning og utvikling knyttet til alternativer til medikamentell behandling av lakselus.

– Det er viktig å holde trykket oppe på teknologiutviklingen for alternative behandlingsmetoder slik at bruken av legemidler begrenses, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth
seksjon for lokal forurensning
telefon: 993 01 519

Tema