Mars 2015

Ny rapport om GMO-raps

Miljødirektoratet har mottatt en ny rapport om miljørisikoen ved genmodifisert soppresistent raps. 27.03.15

Støtter sjøbunnopprydding i Horten

Sjøbunnen i indre Havn i Horten er sterkt forurenset av miljøgifter fra tidligere... 27.03.15

Styrker lakseoppsynet

Fjorårets lakseoppsyn tyder på at det foregår et omfattende ulovlig fiske etter laks,... 27.03.15

Ulovlig salg av leketøy

Miljødirektoratet fant det forbudte stoffet DEHP i tre leketøy ved en stikkprøvekontroll... 29.03.15

Oppdatert dokumentasjon om Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er fortsatt god. Men klimaendringer og havforsuring gjør... 26.03.15

Unik avtale om rovviltovervåking

Norge og Sverige skal samarbeide om overvåking av rovvilt på tvers av landegrensen.... 25.03.15

Forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring

Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på hørin... 25.03.15

Trenger nytt deponi for farlig avfall

Norge trenger et nytt deponi for uorganisk farlig avfall når dagens deponi er fullt i... 23.03.15

Avfallsdeponier må skjerpe rutinene

En landsomfattende kontrollaksjon viser at både kommunale og private deponier har blitt... 23.03.15

Fire moskus avlivet

Statens naturoppsyn avlivet torsdag fire moskus i Lesja for å forhindre etablering utenf... 20.03.15

Gamle tekstiler bør få nytt liv

Nye rapporter viser at Norden har mye å hente på økt gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler.  20.03.15

Mer plastavfall kan bli plast igjen

Nye veiledninger viser hvordan de nordiske landene kan gjenvinne mer plastavfall.  20.03.15

Ni nye naturreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne ni skogområder som naturreservater. Alle... 20.03.15

Norge bidrar til bevaring av europeisk naturmangfold

Miljødirektoratet foreslår 85 verneområder som nye kandidater til Emerald Network, et... 19.03.15

Nye fagrapporter om overvann

Økt nedbør og fortetting har ført til at overvannshåndtering er en økende utfordring i byer og tettsteder. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere rammer for... 18.03.15

Er du vår nye miljøambassadør?

Er du ung, samfunnsengasjert, opptatt av miljø- og klimaspørsmål og glad i å formidle?... 18.03.15

Gentesting viktig for å unngå oppdrettslaks i kultivering

Gentesting av stamlaks er nødvendig for å unngå at de negative effektene av rømt... 17.03.15

Skal lete etter løsning for Drammenselva

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitt... 16.03.15

Avklaring om tømmerforordningen

Tømmerforordningen trer i kraft for Norge 1. mai 2015. 13.03.15

Reduserte rovviltskader i 2014

Langt færre sauebruk søkte erstatning for tap av sau til rovvilt i 2014 sammenlignet med... 13.03.15

Fjernet 6600 tonn forurensete masser i Harstad

Esso Norge AS har ryddet opp i forurenset grunn ved det tidligere tankanlegget i Harstad... 13.03.15

Foreslår forskrift om forbud mot oljefyring

Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra... 12.03.15

Ikke fornøyd med oppfølging etter Bøkfjorden-inspeksjon

Miljødirektoratet avdekket fire brudd på tillatelsen da vi i januar kontrollerte... 12.03.15

Krav til leverandører av biocidprodukter

Ifølge artikkel 95 i EUs forordning om biocider kan et biocidprodukt som består av et aktivt stoff, inneholde et aktivt stoff eller generer et aktivt stoff, ikke være på... 12.03.15

Pilotprosjekt for restaurering av myrer

Miljødirektoratet har valgt ut 18 myrområder i åtte fylker i et pilotprosjekt for... 11.03.15

Får 1 million til Hammerfest-opprydding

Miljødirektoratet gir Hammerfest kommune 675 000 kroner til å finne de beste tiltakene f... 10.03.15

Taredyrking ikke helt uten risiko

Dyrking av tare i store anlegg langs norskekysten kan snart bli virkelighet. En ny rappo... 09.03.15

Anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais

Miljødirektoratet tilrår at det legges ned forbud mot dyrking av den genmodifiserte mais... 09.03.15

Tilsyn med storulykkevirksomhetenes systematiske arbeid

Fem tilsynsmyndigheter kontroller i år hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 06.03.15

Alvorlig økning i bruk av lakselusmidler

Økningen i bruken av legemidler for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen er... 05.03.15

EU-høring om biocider og potensielle kandidater for substitusjon

To biocidaktive stoffer, formaldehyd og polyheksametylen biguanid (PHMB), som er under... 04.03.15

Felles norsk-russisk rapport om luftforurensning i grenseområdene

Både norske og russiske myndigheter overvåker luftkvaliteten i grenseområdet for å følge med på utslippene fra gruvevirksomheten og smelteverksindustrien i Nikel og Zapoljarnyj ... 04.03.15

Krever oppryddingsplan for Evenes

Miljødirektoratet pålegger Avinor å utarbeide en tiltaksplan ved Evenes lufthavn for å... 03.03.15

Vi fyller havet med mikroplast

Miljødirektoratet har kartlagt hvor mikroplasten kommer fra. Den desidert største kilden... 03.03.15

Store globale utviklingstrekk stadig viktigere for miljøet i Europa

Fram mot 2050 vil verdens befolkning, forbruket og behovet for mat, energi og materialer... 03.03.15

Nye kontroller av avløpsanlegg

Miljødirektoratet og fylkesmannen følger i mars opp med flere kontroller av større... 02.03.15

50 jerver felt i vinter

Totalt 50 jerver ble felt i årets lisensfellingsperiode. Bestandssituasjonen tilsier at... 02.03.15

Tilrådning om forskrift om fremmede organismer

Miljødirektoratet har oversendt tilrådning om forskrift om fremmede organismer til Klima... 02.03.15