Fisket i Nordsjøen er omfattende, årlig fiskes det rundt 1,5 millioner tonn. Fangstene har avtatt de senere årene. Norge og EU-landene er enige om at havområdet er overfisket. Foto: iStockphoto.

Varmere i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen og Skagerrak er stort sett i god tilstand. Samtidig er det noen bekymringsfulle endringer, som høyere havtemperatur, som kan få stor betydning for hele økosystemet i havområdet.

Overvåker marine økosystemer

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (overvåkingsgruppen) er en rådgivende faggruppe med 13 etater i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder.

Gruppen rapporterer om utvikling i miljøtilstand i alle de norske havområdene: Barentshavet/Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.

Gruppen setter sammen statusrapport for ett forvaltningsområde hvert år. Hvert havområde oppdateres dermed hvert tredje år.

Som grunnlag for rapportering av status i havområdene, har overvåkingsgruppen utarbeidet et sett indikatorer. Indikatorene oppdateres årlig på Miljøstatus.no.

Nå foreligger årets oppdaterte indikatorer for Nordsjøen/Skagerrak.

Det viser årets statusrapport fra gruppen for overvåking av marine økosystemer i Nordsjøen og Skagerrak (overvåkingsgruppen).

Statusrapporten sammenstiller resultater fra bestemte indikatorer for havmiljø (oppdatert på nettstedet Miljøstatus.no).

Miljødirektoratet bruker resultatene aktivt når vi rådgir Klima- og miljødepartementet. Det samme gjør andre etater.

Høyere havtemperatur

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak. Både i overflaten og gjennom hele vannsøylen. Høyere havtemperatur har bidratt til å skyve utbredelsesområdet til flere dyreplanktonarter nordover.

Raudåta (Calanus finmarchicus) må dermed vike plass for det mindre næringsrike dyreplanktonet C. helgolandicus. Samlet utgjør disse to artene opptil 80 prosent av den totale biomassen av dyreplankton i vårsesongen. Endringen kan påvirke store deler av økosystemet.

Sjøfuglbestander endres

Det er også observert endringer i sjøfuglbestandene. Det er nå mindre toppskarv, sildemåke og ærfugl i Nordsjøen enn tidligere. Årsaken er trolig endringer i næringstilgang.

Den nye rapporten viser at de fleste fiskebestandene i havområdet er i bra stand. Det er likevel bekymring rundt lav rekruttering av torsk, sei og deler av tobisbestanden. Nordsjøtorsken har ikke hatt god rekruttering siden 2000, og situasjonen for seien er usikker.

God mattrygghet

Tilførselen av tungmetaller og mange organiske miljøgifter har gått ned siden 1990-tallet. Likevel tyder miljøovervåkingen på at nivåene av miljøgifter er høyere i Nordsjøen og Skagerrak enn i Norskehavet og Barentshavet.

Mattrygghet er i stor grad vurdert som god. Unntaket er lever av torsk, der mange fisk overskrider grenseverdier for mattrygghet for enkelte organiske miljøgifter.

Marin forsøpling bekymrer

Marin forsøpling, som er påvist i til dels store mengder langs hele norskekysten, er en ekstra belastning og kan være en trussel for dyrelivet langs kysten.

Sjøfugl er trolig en spesielt utsatt gruppe. I Nordsjøområdet har andelen havhester med mer enn 0,1 gram plast i magen vært konstant eller økende.

Helhetlige forvaltningsplaner

Norge har helhetlige forvaltningsplaner for våre havområder: Barentshavet/Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.

Hvert område har et sett med indikatorer som er tilpasset økosystemene. Miljøovervåkingen gir informasjon om tilstanden til økosystemene og utviklingen når det gjelder kjente påvirkninger.

Bred overvåking bidrar til at forvaltningen etter føre-var-prinsippet kan oppdage kommende miljøutfordringer på et tidligst mulig tidspunkt – og før de blir et problem som blir merkbart for livet i havet.

Informasjon om miljøtilstanden utgjør en viktig del av det faglige grunnlaget til forvaltningsplanene.

Relaterte lenker

Kontakt

Per Arneberg, leder av overvåkingsgruppen
Havforskningsinstituttet
telefon: 932 47 562

seniorrådgiver Anne Britt Storeng
Miljødirektoratet
telefon: 913 20 760 

sjefingeniør Gunnar Skotte
Miljødirektoratet
telefon: 407 66 313

Tema