Kystlynghei på Leka i Nord-Trøndelag. Deler er utsatt for kontrollert brenning, for ikke å gro igjen. Foto: Lise Hatten, Miljødirektoratet.

Kystlynghei er utvalgt naturtype

I dag vedtok Kongen i statsråd at kystlynghei får status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Utvalgte naturtyper

Hjemlet i naturmangfoldloven. Vedtas av Kongen i statsråd.

Særlig viktige for det biologiske mangfoldet.

Spesielt artsrike, et levested for arter på rødlista eller har en spesiell funksjon for enkelte arter.

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype som finnes langs kysten fra Oslofjorden til Lofoten. Den er blant de eldste kulturmarkene vi har og er avhengig av beiting og brenning for ikke å gro igjen.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt at kystlynghei har status som utvalgt naturtype. Vedtaket omfatter 388 viktige og 284 svært viktige lokaliteter med et samlet areal på 834 kvadratkilometer.

Kommunevis oversikt over antall kartlagte kystlyngheier (per mai 2015)

Oppdatert kunnskap om kystlyngheiene

Miljødirektoratet har utgitt en kunnskapsstatus om kystlyngheiene i Norge.  Der kan du finne mer informasjon om kystlyngheiene. I tillegg er det utarbeidet et utkast til faggrunnlag for kystlynghei.

Filmen «Kunsten å brenne lyng» gir en introduksjon i kontrollert brenning av kystlynghei.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum
naturarvseksjonen
telefon: 918 14 201

Tema