Sydvaranger Gruve AS har tillatelse til utvinning av jernmalm ved Bjørnevann og produksjon av jernmalmkonsentrat i Kirkenes, med deponering av avgang i et sjødeponi i Bøkfjorden. Foto: Sydvaranger Gruve AS.

Justert tillatelse til Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes må bruke kjemikalier for å resirkulere ferskvann til produksjonen fordi vanntilgangen i området er begrenset. Miljødokumentasjonen viser at disse stoffene ikke har miljøulemper av betydning. Virksomheten har nå fått tillatelse til økning i bruken av kjemikalier.

Må gjenvinne ferskvann

Sydvaranger Gruve AS har tillatelse til utvinning av jernmalm ved Bjørnevann og produksjon av jernmalmkonsentrat i Kirkenes, med deponering av avgang i et sjødeponi i Bøkfjorden.

Liten tilgang på ferskvann i Øst-Finnmark, gjør at Sydvaranger Gruve AS må gjenvinne ferskvann til prosessen.

De bruker vannbehandlings-kjemikalier (flokkulanter og koagulanter) til dette.

Gjenvinningen går i korthet ut på å felle ut finpartikler fra prosessvannet slik at vannet kan brukes på nytt i prosessen.

Økt mengde finstoff i malmen øker behovet for slike kjemikalier i produksjonen.

Tilgangen på hovedmalmforekomsten i Bjørnevannsbruddet er begrenset. Nye malmforekomster har varierende kvalitet som ofte gir økt kjemikaliebehov.

Sydvaranger Gruve AS søkte i fjor om å øke mengden av vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC til 22 tonn i året og slippe dette med gruveavgangen til Bøkfjorden.

Andre malmforekomster

Gruven har gått over til malmforekomster med en mineralsammensetning som krever større mengder kjemikalier for vannbehandling. En rekke andre vannbehandlingskjemikalier er prøvd uten den ønskelige effekt.

En høyere utslippsgrense for polyDADMAC er derfor nødvendig for fortsatt drift.

Det er store fordeler for virksomheten ved en tillatelse til økt bruk av vannbehandlingskjemikaliet. Bedriften har over 400 ansatte og ytterligere rundt 100 kontraktører i en kommune med ca. 10 000 innbyggere.

Fordelene større enn ulempene

Miljødirektoratet har gjort en grundig vurdering av miljødokumentasjonen, som viser at vannbehandlingskjemikaliet ikke vil gi akutt giftvirkning for dyr som lever i sjøen ved den aktuelle bruken.

Det har ikke vist seg giftig ved aktuelle brukskonsentrasjoner i avgangen fra Sydvaranger Gruve. Det tas ikke opp i levende organismer, men det er sterkt partikkelbundet og lite nedbrytbart og forblir i sedimentene i deponiet.

Vi vurderer det som lite sannsynlig at den omsøkte utslippsøkningen vil påvirke den samlede belastingen for naturmangfold i området nevneverdig. En økning i bruken av vannbehandlingskjemikaliet til 22 tonn/år vil gi en konsentrasjon på 6,7 gram per tonn avgang. Det er av samme størrelse som resultater og konklusjoner av miljøundersøkelser av kjemikaliet er basert på.

Må miljøovervåke Bøkfjorden

Miljødirektoratet gir endret tillatelse til Sydvaranger Gruve AS til utslipp av 22 tonn av vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC per år.

Virksomheten skal årlig rapportere faktisk forbruk og resultater av forsøke med å finne andre kjemikalier (substituere). De må også miljøovervåke Bøkfjorden og rapportere resultatene innen 1. mars 2016.

Relaterte lenker

Tema