12 etater står bak det nye nettstedet havforum.no. Bildet viser en knølhval. Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no.

Havforum.no samler alt om de norske havforvaltningsplanene

Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

Forvaltningsplaner for havområdene

Faglig forum gir råd til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanene om økosystembasert forvaltning av norske havområder.

Det er nå over ti år siden Norge startet arbeidet med den første forvaltningsplanen for et havområdet.

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble ferdigstilt i 2006, og oppdatert 2011.

Forvaltningsplanen for Norskehavet var klar våren 2009. Dette faggrunnlaget er nylig oppdatert.

Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble presentert i 2013.

Norge er en havnasjon - med mål om bærekraftig bruk av marine ressurser og økosystemer. De ti siste årene har Norge etablert forvaltningsplaner for alle våre havområder: Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Målet med planene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet.

Havforvaltningsplanene viser at Norge tar et helhetlig forvaltningsansvar for sine store havområder.

12 etater står bak det nye nettstedet

Etater i Faglig forum for norske havområder

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Kartverket

Kystverket

Miljødirektoratet (leder og sekretariat)

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Polarinstitutt (sekretariat)

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Sjøfartsdirektoratet

Statens strålevern

Leder av gruppen for overvåking av de marine økosystemene (overvåkingsgruppen)

I forumet deltar Miljødirektoratet sammen med 11 andre etater, som alle bidrar med omfattende kunnskap om marin forvaltning.

I tillegg deltar Overvåkingsgruppen, en rådgivende faggruppe i arbeidet med forvaltningsplanene, med sin leder.

Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet deler sekretariatsfunksjonen.

Økosystembasert forvaltning

Økosystemtilnærming til havforvaltning er en helhetlig forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, i lys av sammenhengene i økosystemene og deres funksjon.

For hvert havområde er det også satt en rekke mål for å bedre miljøtilstanden. Mellom hver oppdatering av forvaltningsplanene er det Faglig forums oppgave å vurdere om disse målene er nådd.

Fram mot 2020 jobber Faglig forum med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Relaterte lenker

Kontakt

Faglig forum for norske havområder
avdelingsdirektør Signe Nåmdal
Miljødirektoratet
telefon: 415 45 228

Tema