Klima- og miljøminister Tine Sundtoft lanserte på verdens biomangfolddag fredag Pollinatorpassasjen i Oslo sammen med Tove Berg fra Hageselskapet (til venstre) og Anne Sofie Hansen i ByBi. På nettstedet polli.no finner du informasjon om hvordan du kan delta i dugnaden. Foto: Hanne Pernille Andersen.

Grønne korridorer i Oslo skal hjelpe humlene

På verdens biomangfolddag lanseres Pollinatorpassasjen i Oslo. Flere frivillige organisasjoner og privatpersoner deltar i en stor dugnadsinnsats for å etablere grønne korridorer for pollinerende insekter. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet.

Summende hager

Miljødirektoratet og Det norske hageselskapet står bak kampanjen Summende hager.

Kampanjen informerer privatpersoner om situasjonen for de pollinerende insektene og gir tips til riktige plantevalg.

kampanjens Facebook-side finner du mer informasjon om pollinerende insekter og tips til hvilke planter de liker best og som er tilgjengelig til ulike årstider.

Eksisterende grøntområder og nye områder i Oslo skal beplantes slik at de pollinerende insektene finner nok mat i nektarrike planter.

Korridoren skal gå gjennom bydelene Nordre Aker, Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og Østensjø. 

Byer gode leveområder

For pollinerende insekter er sentrum av byen en grå ørken. De grønne områdene hvor de finner nektarrike planter er ofte langt fra hverandre. Noen av de pollinerende insektene har problemer med å fly mer enn 250 meter uten tilgang til mat og levested.

De grønne korridorene skal hjelpe humler og bier til å finne nok næring.

- Byenes grøntområder kan være gode oppvekstområder for humler og bier. I parker, hager, blomsterenger, åkerkanter, veikanter og kulturlandskap generelt kan pollinerende insekter få tilbake noe av sitt naturlige leveområde. Men da må det plantes nok nektarrike blomster gjennom hele sesongen fra tidlig vår til sen høst, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Livsviktig tjeneste

Humlers og biers arbeidsinnsats for pollinering utgjør en livsviktig tjeneste for oss mennesker. Den er et viktig bidrag til verdens matproduksjon. På verdensbasis er omlag en tredel av matplantesortene helt eller delvis avhengig av de pollinerende insektene.

Mangel på blomster er hovedårsaken til at humlene sliter i dagens landskaper, men også bruk av sprøytemidler og spredning av sykdom kan skade pollinerende insekter.

Det er registrert en dramatisk nedgang i antall humler og bier mange steder i verden. FNs naturpanel legger neste år fram en større utredning om pollinering og matproduksjon. 

Humler i Norge på rødlista

En av tre ville biearter står på den norske rødlista for arter. Humlene hører med til bieartene. I Norge har vi 35 humlearter. Seks av disse står på norsk rødliste for arter. De mest truede av disse står i fare for å forsvinne.

En viktig årsak til at en del av bieartene går tilbake, er at disse er spesielt tilpasset det gamle, varierte kulturlandskapet. Dagens jordbrukslandskap er langt mer fattig på blomster som humler og bier er avhengig av. 

Kontakt

kommunikasjonsrådgiver Elisabet Molander
kommunikasjonsenheten
telefon: 473 68 110

Tema