Spor etter ulovlig skuterkjøring i Lyngen i Troms. Foto: Miljødirektoratet.

Bekymret over omfang av ulovlig snøskuterkjøring

Mange førere av snøskuter kjører ulovlig. Det bekymrer direktøren for Statens naturoppsyn (SNO).

Flest anmeldelser i nord

Totalt er 120-130 tilfeller av ulovlig kjøring anmeldt. I tillegg kommer advarsler og veiledning.

Rundt tre firedeler av anmeldelsene skriver seg fra kontroller i våre tre nordligste fylker.

Det er ulike typer regelbrudd som fører til anmeldelser. Det vanligste er kjøring uten løyve og brudd på vilkårene for løyvet, men villmanns- og lekekjøring er et økende problem.

I tillegg avdekkes forhold som manglende hjelmbruk og uregistrerte kjøretøy. Det er heller ikke uvanlig at førere prøver å unndra seg kontroll.

I enkelte områder har SNO og politiet tatt i bruk helikopter, og det har vist seg viktig for å drive effektiv kontroll.

Likevel er mesteparten av virksomheten basert på å være til stede i terrenget og stoppe skutere for sjekk.

SNO i Miljødirektoratet har oppsummert resultatet av sesongens kontroller av snøskuterkjøring.

Mange førere tar seg til rette. Noen kjører hyppigere eller andre steder enn de har fått løyve til, mens andre bruker skuteren uten å søke om det.

– Risikoen for å bli tatt er relativt liten, og dermed er det mange som tar seg til rette. Det vitner om liten forståelse for at vi har et regelverk, noe som er bekymringsfullt, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

Godt samarbeid med politiet

Miljødirektoratet økte ressursene til kontroller av snøskuterkjøring denne vinteren, i tråd med oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Totalt har SNO brukt 230-240 dagsverk på dette, noen kombinert med andre gjøremål. 85 av dem har vært i felles patrulje med politiet/reinpolitiet, og Prestrud berømmer samarbeidet med disse etatene.

– Dette samarbeidet fungerer bedre og bedre og er viktig for at vi skal lykkes med å begrense den ulovlige kjøringen. Men fortsatt har både vi og politiet liten kapasitet til å kontrollere kjøring med snøskuter, sier Pål Prestrud.

Legger vekt på forebygging

Prestrud mener det er nødvendig å øke ressursene ytterligere for å få god effekt av kontrollvirksomheten, ikke minst fordi mye av den nødvendigvis må foregå i helger og på andre helligdager.

I tillegg vil SNO fortsette å legge vekt på å forebygge ulovlig kjøring.

– Det gjør vi ved å veilede brukere og potensielle brukere av snøskuter, for at de skal få mer kunnskap om – og respekt for – regelverket. Jeg tror også at løyvene kan formuleres mer presist, så det går tydeligere fram av teksten hva slags kjøring det faktisk gis tillatelse til, sier Pål Prestrud.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kari Kveseth
Statens naturoppsyn
telefon: 907 05 729

Tema