Mai 2015

Tre planter får bedre beskyttelse

De tre plantene trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er sterkt truet i Norge. Dette... 29.05.15

Født for få bjørn, gaupe og ulv

Bestandsmålene for bjørn, gaupe og ulv er ikke nådd i 2014. Det viser en statusoversikt... 28.05.15

Dvergålegras blir prioritert art

Dvergålegras er en sterkt truet plante som finnes i grunne våtmarksområder. Fredag vedto... 22.05.15

Grønne korridorer i Oslo skal hjelpe humlene

På verdens biomangfolddag lanseres Pollinatorpassasjen i Oslo. Flere frivillige... 22.05.15

Nysgjerrige ungulvar på vandring

I desse dagar forlèt fjoråret sitt kull av ulvekvalpar området dei er vaksne opp i. Dei... 22.05.15

Anbefaler forbud mot fire genmodifiserte planter

Miljødirektoratet anbefaler å forby import og bruk av en genmodifisert mais og tre... 21.05.15

Statoil vedtar forelegg etter havbunnlekkasjer

Miljødirektoratet anmeldte Statoil for lekkasje av nesten 1000 kubikkmeter borevæske fra... 20.05.15

Havforum.no samler alt om de norske havforvaltningsplanene

Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske... 19.05.15

Varmere i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen og Skagerrak er stort sett i god tilstand. Samtidig er det noen bekymringsfull... 19.05.15

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig... 18.05.15

Må rydde opp i forurenset sjøbunn utenfor Grimstad

Miljødirektoratet pålegger AS Nymo å gjøre tiltak mot forurenset sjøbunn ved deres verft... 18.05.15

Forsvaret må stanse brannskum-forurensning

Miljødirektoratet varsler Forsvarsbygg om å kartlegge omfang og finne ut hvordan de skal... 18.05.15

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide til hvordan vi kan rydde opp i marin forsøpling? I så fall har vi... 15.05.15

Norsk formann for biologisk mangfald i Arktis

Reidar Hindrum i Miljødirektoratet blir ny formann i Arktisk Råds gruppe for biologisk... 12.05.15

Bekymret over omfang av ulovlig snøskuterkjøring

Mange førere av snøskuter kjører ulovlig. Det bekymrer direktøren for Statens naturoppsy... 12.05.15

Hydro må lage oppryddingsplan for Gunneklevfjorden

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Grenland er svært forurenset av kvikksølv og flere andre... 12.05.15

To nye elektroniske løsninger - enklere for næringslivet

Miljødirektoratet innfører elektronisk deklarering av farlig avfall og farlige... 11.05.15

Vellykket seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall

Rundt 70 personer deltok på seminaret for behandlingsanlegg for farlig avfall som Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Miljødirektoratet arrangerte 7. mai. ... 11.05.15

Justert tillatelse til Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes må bruke kjemikalier for å resirkulere ferskvann til... 08.05.15

Noreg klart under utsleppsmålet for nitrogenoksid

Nedgangen i utslepp av nitrogenoksid (NOx) heldt fram i 2014 etter at Noreg året før klarde å nå dei internasjonale utsleppsforpliktingane for nitrogenoksid. Utsleppa fall med 5... 07.05.15

Klimagassutsleppa nesten uendra i 2014

Dei førebelse tala for klimagassutslepp viser at utsleppa frå norsk territorium totalt v... 07.05.15

Kystlynghei er utvalgt naturtype

I dag vedtok Kongen i statsråd at kystlynghei får status som utvalgt naturtype etter... 07.05.15

Ny forskrift vil styrke vernet av truede arter

Miljødirektoratet har oversendt forslag til ny norsk CITES-forskrift til Klima og... 07.05.15

Rydd en strand nær deg

Førstkommende lørdag er den store norske strandryddedagen. Over 20 000 frivillige har... 06.05.15

Kvotepliktig klimagassutslipp ned i industri, opp i olje og gass

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten økte i fjor, uten at nye felt med... 06.05.15

Anbefaler sju tiltak for restaurering av ødelagte økosystemer

I en ny rapport har de nordiske landene og Estland vurdert hvordan målet om restaurering... 06.05.15

Storkontroll av biloppsamlingsplasser

Miljømyndighetene gjennomfører nå en landsomfattende kontroll av biloppsamlingsanlegg.... 05.05.15

Pilotprosjekt om planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Det skal iverksettes et pilotprosjekt med skogplanting som klimatiltak i tre fylker.... 02.05.15