FNs generalforsamling vedtok i 2008 at 8.juni er den internasjonale dagen for verdens hav. I år er temaet Sunne hav, sunn planet (Healthy oceans, healthy planet).

Verdens havdag 8. juni

Over 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet er ekstremt viktig for menneskene og artenes overlevelse. 8. juni er verdens havdag.

Globalt samarbeid

FN spiller en viktig rolle for global forståelse av hva god forvaltning er.

Det jobbes for en økosystembasert forvaltning, som utfordrer den mer tradisjonelle sektorvise forvaltningen som ser mer på enkeltbestander eller arter.

Allerede i 1995 oppfordret FN til en integrert forvaltning av kyst- og havområder.

Regionalt i nordøstatlanteren - og dermed for norske havområder – er konvensjonen for å beskytte det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR) og Nordøst-Atlantiske Fiskerikommisjonen (NEAFC) viktige for å videreføre og konkretisere økosystembasert forvaltning.

Verdens havområder er tett knyttet til hverandre gjennom et nettverk av strømmer fra overflaten og ned til havbunnen. Vi er bare i begynnelsen av å oppdage havenes hemmeligheter.

- Vi markerer verdens havdag 8. juni som et ledd i å ta våre på våre havområder, slik at de også i framtiden gir oss de livsnødvendige tjenestene vi er så avhengige av, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktige økosystemer

Marine økosystemer gir oss mange viktige goder (økosystemtjenester) - fra mat og klimaregulering - til ulike former for verdiskaping.

Noen beregninger viser at økosystemene i havet og langs kysten står for to tredeler av verdens økosystemtjenester. På samme tid vet vi fortsatt lite om disse.

- For å opprettholde og styrke de marine økosystemene, må vi forvalte vår menneskelig aktivitet på en god måte. Disse økosystemene er sårbare fordi de krysser landegrenser, åpne havområder forvaltes av ulike land og det ikke finnes én standard for forvaltning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Norge forvalter tre havområder

De store norske hav- og kystområdene – Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet - er rike på ressurser.

- Menneskers aktiviteter og klimaendringer truer mangfoldet i våre havområder i økende grad. Norske myndigheter samarbeider derfor for å forvalte disse områdene på en helhetlig måte. De siste ti årene har vi utviklet forvaltningsplaner for våre tre havområder. Dette verktøyet både tilrettelegger for verdiskaping og bidrar til å opprettholde miljøverdiene, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet leder Faglig forum for norske havområder, som utarbeider det samlede faglige grunnlaget for helhetlige forvaltningsplaner. Det faglige grunnlaget er omforent mellom de mest sentrale direktoratene.

Nærmere kysten erstattes disse planene av forvalting gjennom den norske vannforskriften og EUs vanndirektiv, som også bygger opp under en økosystembasert forvaltning.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Eva Degré
marin seksjon
telefon: 920 83 176

seniorrådgiver Anne Britt Storeng
marin seksjon
telefon: 913 20 760

Tema