Mange skipsverft følger ikke miljøregelverket

Miljømyndighetenes kontroll av 48 skipsverft viser svært varierende kunnskap om miljøregelverket og hvilke konsekvenser virksomheten kan ha på miljøet.

Uforsvarlig behandling av farlige stoffer

Aksjonen avdekket at verftene i svært liten grad samler opp avvirket materiale og ikke har gode nok rutiner for avfallshåndtering.

Dette er materiale som fjernes som følge av overflate-behandlingen, og inkluderer blant annet maling, bunnstoff, primer og rengjøringsvæsker. Dette er farlig avfall som må håndteres riktig.

Mer enn seks av ti skipsverft brøt regelverket for lagring av avfall og farlig avfall.

90 prosent av reparasjonsverftene hadde ett eller flere brudd innenfor regelverket for utslipp til sjø.

Selv de verftene som hadde investert i utstyr for oppsamling av avvirket materiale, hadde ikke tilfredsstillende systemer for tømming og kontroll av utstyret.

Fylkesmennene kontrollerte i høst 48 skipsverft i 13 fylker. Kontrollen var koordinert av Miljødirektoratet.  De største manglene ble funnet hos reparasjonsverftene.

- Det er for dårlig at halvparten av de kontrollerte verftene hadde alvorlige mangler i rutiner og systemer for å hindre skader på det ytre miljø. Regelverket er skjerpet og det har vært mye informasjon om dette, så det burde virksomhetene kjent bedre til, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet. 

Forurenser sjøbunnen

Skipsverft har opp gjennom tidene vært en betydelig kilde til forurensningen som finnes på sjøbunnen i fjorder og havner langs kysten.

- Med den store innsatsen som har vært gjort og fortsatt pågår med å rydde opp i forurensende sedimenter, er det svært viktig å stoppe tilførsler av nye miljøskadelige stoffer, sier Bjørn Bjørnstad.

Ikke oversikt over utslipp

Svært mange verft visste ikke hvor mye avvirket materiale og farlige stoffer de fikk fra overflatebehandling av skip i løpet av et år. De kunne derfor ikke anslå eller beregne hvor stort utslippet er. Nesten ingen verft hadde noe måleprogram eller hadde utført enkeltmålinger på utslipp til vann og luft eller støy.

- Mye av virksomheten ved et skipsverft kan føre til skader på miljøet i vann og på land.  De må derfor vite hva de slipper ut og dokumentere hva de gjør for å hindre miljøskade, sier Bjørn Bjørnstad.

Mange av verftene har vært kontrollert tidligere.  Det er funnet brudd på de samme reglene i høstens aksjon, som ved tidligere kontroller. 

Skal følges opp

Det ser ut til at størrelse på reparasjonsverft har liten betydning for om verftet følger miljøregelverket eller ikke. Økonomi er heller ikke avgjørende for om miljøregelverket blir fulgt.

Hos de verftene som bygger nye båter, er situasjonen langt bedre.  Blant disse er det funnet få brudd på regelverket.

- Vi reagerer strengt på alvorlige brudd på miljøkravene, og det er aktuelt med både tvangsmulkt og eventuelle politianmeldelser. Vi følger opp denne bransjen tett videre, med veiledning i regelverket, kommunikasjon med bransjen og flere kontroller, sier Bjørnstad. 

Kontakter hos fylkesmannen:

 • Oslo og Akershus: Helene Mathisen , 22 00 36 43, fmoahma@fylkesmannen.no
 • Buskerud: Gunlaug Kristin Engen, 32 26 68 23, fmbugke@fylkesmannen.no
 • Telemark: Gunnar Djuvik  35 58 61 67, fmtegdj@fylkesmannen.no
 • Aust-Agder: Ildiko Nordensvan, 37 01 75 51, fmaaino@fylkesmannen.no
 • Vest-Agder: Bjørn Wattne Østerhus, 38 17 62 04, fmvabwo@fylkesmannen.no
 • Rogaland: Einar Haualand, 51 56 89 25, fmroeha@fylkesmannen.no
 • Hordaland: Magne Nesse,  55 57 23 35, fmhomn@fylkesmannen.no
 • Sogn og Fjordane: Dagny Karin Ugulsvik Alvik, 57 64 31 42, fmsfdal@fylkesmannen.no
 • Møre og Romsdal: Anne Melbø, 71 25 85 15, fmmranml@fylkesmannen.no
 • Sør-Trøndelag: Torill Espedal, 73 19 92 04, fmsttes@fylkesmannen.no
 • Nord-Trøndelag: May Brit Myrholt Gorseth, 74 16 80 57, fmntmgo@fylkesmannen.no
 • Nordland: Anette Pettersen, 75 53 15 96, fmnoanp@fylkesmannen.no
 • Troms: Anne Birte Tennøy, 77 64 22 05, fmtrabt@fylkesmannen.no
 • Finnmark: Vigdis Johnsen, 78 95 03 72, fmfivjo@fylkesmannen.no

Relaterte lenker

Kontakt

sjefsingeniør Per Antonsen
industritilsynseksjonen
telefon: 994 40 391

Tema