Høring av revidert standard for miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg (NS9410)

Standard Norge foreslår revidert standard for miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra fiskeoppdrettsanlegg på høring. Blant annet nye krav til miljødokumentasjon som skal følge søknader om nyetablering eller utvidelser av anlegg.

Dagens merdbaserte oppdrett medfører utslipp av organisk materiale og næringssalter. Overvåking av bunnforholdene under og ved anleggene skal sikre at både oppdrettere og myndigheter har god kontroll med at miljøpåvirkningen fra akvakultur er innenfor akseptable rammer.

Kravene til miljøovervåking for marine akvakulturanlegg er hjemlet i akvakulturforskriftene og i tillatelsen etter forurensningsloven.

Norsk standard for miljøovervåking

For 15 år siden ble det utviklet en norsk standard for miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg (NS9410) for at miljøundersøkelser blir gjort på en mest mulig enhetlig måte. Standarden ble revidert i 2007.

Siden næringen har endret seg vesentlig de siste årene, er standarden ikke lenger tilpasset dagens anleggsutforming og drift.

I 2012 ble det nedsatt en komité av Standard Norge bestående av fiskeri- og miljømyndigheter, bransjeorganisasjoner, næring og konsulenter som foreslår en revidert standard. Både Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har gitt finansiell støtte til standarden, som nå er på høring.

Standarden beskriver krav til hvor det skal overvåkes, hva som skal overvåkes og hvordan overvåkingen skal foregå.

Nye krav

De vesentligste endringene er at det skal kreves en grundig kartlegging før etablering/utvidelse av akvakulturanlegg (forundersøkelse), nye undersøkelsestyper og krav til plassering av prøvetakingsstasjoner, frekvenser for C-undersøkelser.

Selv om standarden er utviklet for bløtbunn, er det også foreslått en egen prosedyre for undersøkelser på hardbunnslokaliteter.

Høringsfrsit 30. august 2015

Høringsdokumentet finnes på Standard Norges nettsider. Høringsfristen er 30. august.

Tema