Drammensfjorden blir stadig blir renere. Fjorårets undersøkelser av fisk inkluderte miljøgiftnivåer i torsk, skrubbe og sjøørret. Nivåene av miljøgifter i fisk har gått ned siden forrige gang de ble undersøkt i 2008. Foto: Fylkesmannen i Buskerud.

Drammensfjorden på bedringens vei

Indre del av Drammensfjorden har vært sterkt forurenset etter mange år med utslipp fra industri og avrenning fra byen. Nå viser nye rapporter at fjorden blir renere. Både oppryddinger på land og i sjøen - og naturen selv – hjelper til.

Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord»

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.

For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.

Den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder – inkludert Drammensfjorden.

Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015» har siden 2008 vært et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud (koordinator), kommuner og næringsliv. Miljødirektoratet bidrar med råd og delfinansiering.

Miljøprosjektet får blant annet målt miljøgifter i partikler som tilføres sjøbunnen fra Drammenselva og Lierelva.

Det gjøres undersøkelser av vannkvalitet, mengde masser som legger seg på sjøbunnen, kildetilførsel, miljøgifter i vann, partikler som legger seg på sjøbunnen og i sediment.

Drammenselva og Lierelva har utløp i indre deler av Drammensfjorden. Både elvene og fjorden er tidligere forurenset av ulike aktiviteter gjennom mange år.

Fylkesmannen i Buskerud koordinerer miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015».

Naturen hjelper til

For å forhindre ny tilførsel av forurensning fra land til sjø, har det blitt ryddet opp ved eiendommer som tidligere har vært en kilde til forurensning i fjorden. Blant annet ved Brakerøya, Tangen og Gilhusbukta.

- Både Drammenselva og Lierelva fører med seg finmasser som kan dekke til forurensning på fjordbunnen. Hvis finmassene er rene, kan vi få stanset spredningen av miljøgifter til fisk, skalldyr og annet liv i fjorden. Dette kan erstatte kostbare oppryddingsprosjekter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stadig litt renere

Nå viser to nye rapporter at Drammensfjorden stadig blir renere. I 2014 fikk vi undersøkt forurensningstilstanden i vann, finmassene som tilføres fjorden og i fisk

Konsentrasjonen av miljøgifter i vann og finmassene som tilføres fjorden, ser generelt ut til å være lave, selv om tilførslene av miljøgifter fortsatt er for høye på noen stasjoner.

Fjorårets undersøkelser av fisk inkluderte miljøgiftnivåer i torsk, skrubbe og sjøørret. Nivåene av miljøgifter i fisk har gått ned siden forrige gang de ble undersøkt i 2008.

Blant annet er nivåene av kvikksølv og PCB forbedret i indre fjord, det samme er nivåene av dioksiner og tinnorganiske forbindelser.

– Det er gledelig at målingene indikerer at miljøet i Drammensfjorden er på bedringens vei. Dette betyr at renere finmasser tilføres fjorden fra elvene og at den naturlige oppryddingsprosessen pågår. At det blir mindre miljøgifter i fisk, viser at tiltakene fungerer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Gjør opp status etter 2015

Resultatene vil danne grunnlaget for en helhetlig evaluering av prosjektets framdrift for å oppnå god tilstand i Drammensfjorden. Denne evalueringen skjer neste år.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud jobber videre med å følge opp kjente kilder til forurensning i Drammensfjorden.

Miljødirektoratet gir i år fylkesmannen 2,4 millioner kroner til flere undersøkelser. Deler av bevilgningen går også til å dekke en prosjektmedarbeider hos fylkesmannen. I fjor støttet vi arbeidet med 3,8 millioner.

Relaterte lenker

KONTAKT

overingeniør Eivind Dypvik
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 455 06 316

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

 

Tema