Juni 2015

Tegn på mer laks i Trondheimsfjorden

Ettersom innsiget av laks ser ut til å ha bedret seg noe i Trondheimsfjorden vil det ikk... 26.06.15

Få bokser og tomflasker på avveier

Det ble samlet inn store mengder tomflasker, metallbokser og kartonger i 2014. To... 25.06.15

Husk rapportering av årsmengder til produktregisteret

Fristen for innrapportering av årsmengder for 2014 i nytt elektronisk system var 10. juni. Det er fremdeles flere virksomheter som ikke har rapportert. Vi ber om at dette gjøres... 24.06.15

Høring av revidert standard for miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg (NS9410)

Standard Norge foreslår revidert standard for miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra fiskeoppdrettsanlegg på høring. Blant annet nye krav til miljødokumentasjon som skal følge... 24.06.15

Mulige klimatiltak og reduksjon i utslipp mot 2030

Miljødirektoratet har utredet potensialet for reduksjoner i nasjonale klimagassutslipp... 24.06.15

Sjampogift kan bli forbudt i EU

Norsk overvåkning og forskning viktige bidrag i den internasjonale kampen mot miljøgifte... 23.06.15

Vernet av verdens våtmarker skal styrkes

Situasjonen for verdens våtmarker er dramatisk. På partsmøtet i den globale våtmarkskonv... 23.06.15

Drammensfjorden på bedringens vei

Indre del av Drammensfjorden har vært sterkt forurenset etter mange år med utslipp fra... 22.06.15

Storulykkeforskriften utsatt

Storulykkemyndighetene informerer om at storulykkeforskriften er utsatt. Det settes opp egne informasjonsmøter i flere byer til høsten. 22.06.15

Norske biler kjører på sertifisert biodrivstoff

Biodrivstoff som omsettes i Norge oppfyller kriteriene til bærekraftig produksjon, og... 22.06.15

Nytt regelverk for fremmede arter

Regjeringen har i dag vedtatt forskrift om fremmede arter. Regelverket skal bidra til å... 19.06.15

Tegn på sviktende lakseinnsig i Midt-Norge

Tall fra overvåkningen av innsiget av laks til Trondheimsfjorden hittil i år tyder på at... 19.06.15

Mer avfall med ny metode

Avfallsmengden har aldri vært større, men årets økning skyldes i hovedsak at Statistisk... 17.06.15

Bestanden av gaupe under målet

Bestanden av gaupe i Noreg er på veg opp, men framleis er han under det nasjonale målet... 17.06.15

Fosfor bør utnyttes bedre

Fosfor er en viktig ressurs som utnyttes for dårlig her i landet.  Råstoffet er avgjøren... 15.06.15

Foreslår å stramme inn fisket

Miljødirektoratet anbefaler noen innstramminger i forslaget til regulering av fisket ett... 12.06.15

Fremmede arter har store samfunnskostnader

En studie gjennomført for Miljødirektoratet tallfester de økonomiske kostnadene av et... 11.06.15

Ny forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret

Den nye forskriften om deklarering av kjemikalier til produktregisteret ble innført 1. juni 2015. Den gamle forskriften om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier... 10.06.15

Verdens havdag 8. juni

Over 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet er ekstremt viktig for... 08.06.15

Store utfordringer for villaksen

Vi har fått bedre kontroll med mange av de tradisjonelle truslene mot villaksen, ifølge... 08.06.15

Verdens miljødag 5. juni

5. juni er utpekt av FN til verdens miljødag. Dagens miljøutfordringer er annerledes enn... 05.06.15

Mange skipsverft følger ikke miljøregelverket

Miljømyndighetenes kontroll av 48 skipsverft viser svært varierende kunnskap om... 04.06.15

Naturen som redskap i klimatilpasning

Naturen selv er viktig når samfunnet skal tilpasses et endret klima. En ny rapport... 04.06.15

Vannskutere må ta hensyn

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene.... 04.06.15

Endring i produktforskriften er gjennomført i Norge

Produktforskriften er endret ved at en EU-forordning er gjennomført i norsk rett . 03.06.15

Miljødirektoratet på Instagram

Miljødirektoratet er nå på bildedelingstjenesten  Instagram som @miljodirektoratet . Føl... 03.06.15

Kvoter for skadefelling er fastsatt

Miljødirektoratet har vedtatt kvote for betinget skadefelling av bjørn og gaupe i... 02.06.15

Utlysning av autorisasjon av ett besøkssenter våtmark

Kunngjøring om søknadsfrist og prosedyre for autorisasjon av ett nytt besøkssenter våtmark. Søknadsfristen er 24. juni 2015. 02.06.15

Nå skal kjemikaliene merkes slik

Fra 1. juni skal farlige kjemikalier merkes med faresymbolene som skal gjelde for hele... 01.06.15

Reguleringa av HFK-gass i kuldeanlegg vert innskjerpa

EU har innført ei ny regulering som innskrenkar bruken av sterke klimagassar i kjøleanle... 01.06.15