Verdensparken på Furuset i Oslo er tilrettelagt for et mangfold av aktiviteter. Foto: Marianne Gjørv

Sats på nærmiljøet - få flere ut på tur

Tilrettelegging for friluftsliv der folk bor, er det som må til for å mobilisere flere folk til å være aktive i det daglige.  Gjennom nærmiljøsatsingen til  Miljødirektoratet har sju byer gjennomført pilotprosjekter for å få flere folk ut på tur i nærmiljøet.

Nærmiljøsatsingen

Miljødirektoratets nærmiljøsatsing startet i 2011, og ble innledet med et prosjekt som har hatt sju pilotkommuner. Prosjektdelen av satsingen avsluttes i 2015.

Disse kommunene  har deltatt:

Tromsø: Tromsømarka

Bodø: STImuli - fra senga til Bestemorenga

Mo i Rana: På tur i Rana

Skien: Gjerpen bygdepark

Kristiansand: Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser

Lillesand: Springvannsheia

Oslo: Verdensparken

- Alle de nye kommunene som nå i Friluftslivets år har meldt seg på til å bli friluftslivskommuner, kan hente mye kunnskap og inspirasjon fra nærmiljøsatsingen som har vært gjennomført over fire år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Inspirasjon for kommunene

Hovedformålet med nærmiljøsatsingen har vært å hente erfaringer og kunnskap om hvordan kommuner og andre lokale aktører best kan legge til rette for at befolkningen får god tilgang til naturopplevelser og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.

Pilotprosjektenes arbeid inkluderer anlegg av turløyper og rekreasjonsområder, informasjonstiltak, aktivitetstilbud og arrangementer slik at folk blir kjent med hvilke muligheter som finnes der de bor.

Miljødirektoratet har laget en oppsummering av erfaringene fra pilotprosjektene i en brosjyre. Disse kan være til inspirasjon for flere kommuner som vil bli friluftslivskommuner.

Omfattende samarbeid

Sju kommuner har vært tilknyttet Miljødirektoratets satsing siden 2011. Alle prosjektene er ledet av kommuner eller interkommunale friluftsråd. Fylkeskommuner, stiftelser og andre aktører har også bidratt økonomisk i prosjektene.

Andre statlige etater som Helsedirektoratet, Husbanken og Statens Vegvesen har også støttet noen av prosjektene.

Frivillige lag og organisasjoner har vært viktige aktører for å mobilisere nye grupper til å ta i bruk friluftslivsmulighetene i nærmiljøet. Den norske turistforening (DNT) har vært den største samarbeidspartneren blant de frivillige organisasjonene. 

Lavterskel-tilbud

Selv om friluftsliv står sterkt i vårt samfunn, og 42 prosent av befolkningen oppgir at de er svært interessert i friluftsliv, er det fortsatt mange som er lite eller ikke aktive i det daglige.

22 prosent sier at de er aktive utendørs i nærmiljøet nesten daglig. (Kilde: Natur- og miljøbarometeret 2014, TNS Gallup.)

- Det forteller oss at det fortsatt er mye vi bør gjøre for å få enda flere til å bli aktive i det daglige. Og da er det nærmiljøet vi må satse på. Det er tross alt rett utenfor stuedøra og lettest tilgjengelig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

En viktig erfaring fra pilotprosjektene er at turområder bør befinne seg i nær gåavstand fra der folk bor, for at de skal bli brukt i det daglige. God informasjon som skilt og kart, er også viktig for at områdene skal bli tatt i bruk. 

Mangfoldig bruk av friområdene

En suksessfaktor er også at områdene er lagt til rette for flere brukergrupper og for alle generasjoner. Nærområder bør kunnes brukes til både fysisk aktivitet og rekreasjon, som transportåre, til lek og sosiale møteplasser.

Men også til stillhet og ro for dem som har behov for det.

Flere sykler og ski, færre biler

Tromsømarka er et godt eksempel som viser et slikt mangfold av tiltak. Tromsømarka har fått et skikkelig løft med oppgradering av lysløypa, nye stier med benker, bord og gapahuker. Det er anlagt badeplasser, hundeplasser, casting- og fiskebrygge og sandvolleybane.

Målinger gjort i prosjektet tyder på at på det meste er om lag 1000 færre biler på veiene fordi folk sykler, går eller går på ski gjennom Tromsømarka i stedet for å ta bilen til jobb og andre gjøremål.

Sosiale møteplasser viktig

I Verdensparken på Furuset i Oslo, som også er en del av Groruddalssatsingen, har lokalbefolkningen vært aktivt med på å bestemme hvordan deres bydelspark skal se ut. Resultatet er en park for alle, tilrettelagt for et mangfold av aktiviteter.

Det er etablert møteplasser med griller, benker og bord og frukt- og bærhager. Og en bekk i området er blitt gjenåpnet. Verdensparken har blitt et sentralt møtested for befolkningen på Furuset, og besøkes også av mange fra andre deler av Oslo.

- Tromsømarka og Verdensparken er blant flere gode eksempler som viser at nærområdene kan etablere tilbud for mange ulike interesser og aldersgrupper. Det er fullt mulig å få tidligere inaktive til å bli aktive ute, bare forholdene legges til rette og er tilpasset folks interesser og behov, sier Ellen Hambro. 

Lønnsom investering

Flere av pilotprosjektene i nærmiljøsatsingen har hatt suksess med arrangementer som kombinerer friluftsliv med kulturelle og sosiale opplevelser. Vi ser at de organiserte tilbudene som har innslag av kulturelle eller sosiale tiltak treffer nye målgrupper og får folk i aktivitet.

- Å satse på nærmiljøet er en god investering, som gir positive effekter både for den enkelte og for samfunnet.  Grønne nærområder bidrar til bedre miljøtilstand, folkehelse og integrering, sier Hambro.

I årene fremover skal Miljødirektoratet bruke dokumentasjonen fra pilotene i nærmiljøsatsingen aktivt i motivasjon og veiledning overfor kommuner over hele landet, slik at flere legger til rette for naturopplevelse og fysisk aktivitet i nærmiljøet. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Morten Thaulow
seksjon for friluftsliv
telefon 458 62 006

prosjektleder Ane Hagen Kjørholt
seksjon for friluftsliv
telefon 416 91 414

Tema