Å hindre spredning er viktigste tiltak mot den fremmede arten vasspest. Foto: Dag Berge, NIVA.

Ny handlingsplan mot vasspest

Sommer og ferietid øker risikoen for at vasspest og smal vasspest uforvarende spres av mennesker og ødelegger nye vann og vassdrag. Miljødirektoratet har nå utarbeidet en handlingsplan for å stanse spredningen av de to fremmede skadelige artene.

Den fremmede skadelige arten vasspest har hittil etablert seg på rundt 100 kjente lokaliteter i 12 fylker. Det har vært en sterk økning i antall nye kjente lokaliteter siden 1970-tallet og fram til i dag. Smal vasspest, som trolig har potensiale til å bli en verre problemart enn vasspest, er fortsatt kun kjent i tre lokaliteter.

Vasspest kan danne tettpakkede, flytende matter som dekker større deler av overflata på en innsjø, og påvirker vannkvalitet, biologisk mangfold, friluftslivsaktiviteter og opplevelsesverdi negativt. Miljødirektoratet har nå utarbeidet en handlingsplan for å stanse spredningen av den fremmede arten.

- Når artene først har etablert seg er de sannsynligvis umulige å bli kvitt. Vi har i dag dessverre ingen kjent god måte å bekjempe vasspest på når den først har infisert et vassdrag. Det viktigste vi kan gjøre er å hindre spredning til nye vannforekomster, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

Slått og høsting av vasspest kan være aktuelle tiltak, men dette er ressurskrevende, og kunnskapen om effektene er foreløpig begrenset.

Informasjon viktigste tiltak

Handlingsplanens overordnede mål er derfor å hindre spredning til nye vassdrag. Det viktigste tiltaket for å lykkes med dette er informasjon om spredningsfaren.

De to vannplantene har stor spredningsevne. Kun en liten avrevet bit av en plante som spres til et nytt vassdrag, kan være nok til at en ny bestand etableres. Derfor er det innført forbud mot import, utsetting, omsetning og hold av disse artene. Likevel skjer det fortsatt spredning til nye lokaliteter, hovedsakelig ved menneskelig aktivitet som flytting av fuktige båter, redskaper eller maskiner og lignende mellom vassdrag. 

Gjør stor skade

I Steinsfjorden er blant annet en kraftig tilbakegang av den sterkt trua edelkrepsen, antatt å være en følge av massebestander av vasspest. Videre vil artene kunne utkonkurrere andre stedegne vannplanter, og kan blant annet finne seg godt til rette i den spesielle naturtypen kalksjøer, hvor rødlistede arter av kransalger dermed blir ytterligere truet.

Andre steder med store bestander vil bruks- og opplevelsesverdien kunne bli betydelig redusert. Bading, bruk av småbåter og utøvelse av garn- og stangfiske er eksempler på aktiviteter som kan bli svært negativt berørt. Etter en sesong med masseforekomst, vil råtnende plantemateriale kunne medføre oksygensvinn i vannet, med påfølgende fiskedød og dårligere vannkvalitet.

Meld fra

Meld fra til fylkesmannen i det aktuelle fylket, dersom du kommer over en antatt ny forekomst av vasspest eller smal vasspest. Dersom funnet også er dokumentert med et godt foto, må det gjerne meldes inn via Artsobservasjoner.no.

Relaterte lenker

Kontakt

Bjarte Rambjør Heide
Seksjonsleder Artsseksjonen
Telefon: 40454374

Tema