Resultater fra delområdene i programmet Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst)

Vurderingen av miljøtilstanden i kystområdene som ble overvåket i 2014. 

Denne miljøovervåkingen bidrar til å gi en helhetlig vurdering av miljøtilstanden i de norske vannregionene.

Skagerrak

I Skagerrak inngår overvåking av de biologiske kvalitetselementene makroalger på hardbunn, bløtbunnsdyr, planteplankton, støtteparametere og sukkertare.

Tilstanden varierer fra svært god til moderat. Unntaket er oksygenkonsentrasjoner i bunnvannet ved tre stasjoner, som ble målt til dårlig og svært dårlig.

For sukkertare var tilstanden omtrent den samme i 2014 som i 2013 for området som helhet, selv om både forbedring (tre stasjoner) og forverring (tre stasjoner) fra forrige måling ble registrert ved enkelte stasjoner.

Generelt er tilstanden «svært god»/«god» vest i Skagerrak og «god»/«moderat» øst i Skagerrak. Områdene med åpen eksponert kyst har generelt bedre miljøtilstand enn mer beskyttede kyst og fjordområder.

Årsaken til at målet om god økologisk tilstand ikke nås i hele området, er blant annet knyttet til dårlige oksygenforhold i fjorder hvor det i 2014 var en god stund siden forrige vannutskifting. Dette kan muligens forklare redusert kvalitet på bløtbunnsfaunaen ved noen stasjoner. Det er usikkert hvilke andre påvirkningsfaktorer som kan ha medført redusert miljøtilstand i delområde Skagerrak.

Rogaland

I Rogaland inngår overvåking av de biologiske kvalitetselementene makroalger på hardbunn, bløtbunnsdyr, planteplankton, hydrofysiske støtteparametere og sukkertare.

Tilstanden for makroalger på hardbunn tilsvarer god tilstand og indikerer forbedret eller lik tilstand de siste seks årene for de forskjellige stasjonene.

For planteplankton og støtteparameterne var tilstanden god, mens for bløtbunnstasjonen ble det registrert moderat tilstand, som er under vanndirektivets krav om minst god tilstand.

Sukkertaretilstanden var bedret eller uendret siden sist undersøkelse i 2012, og undersøkelser i 2015 vil gi bedre svar på om den varme sommeren i 2014 hadde en effekt på sukkertaretilstanden.

Generelt ble området som helhet foreløpig vurdert til å tilsvare moderat miljøtilstand. Oksygen i bunnvannet reflekterer organisk belastning og innholdet av organisk karbon i bunnsediment var forhøyet. Moderat tilstand i bløtbunnssamfunn kan derfor ha vært forårsaket av dette.

Hordaland

I Hordaland ble det gjennomført undersøkelser av planteplankton og støtteparametere ved to stasjoner i Korsfjorden og Bjørnafjorden i 2014. Hardbunns- og bløtbunnsundersøkelser ble gjennomført i 2013.

Resultatene som foreligger tilsier at tilstanden er svært god og god for henholdsvis støtteparameterne og de biologiske kvalitetselementene. Den foreløpige karakteriseringen av miljøtilstanden tilsvarer derfor minst god økologisk tilstand, men det er mye usikkerhet knyttet til den naturlige variasjonen.

Miljøovervåkingen i 2015 vil bidra til bedre klassifiseringsgrunnlag.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal ble det gjennomført undersøkelser av planeplankton og støtteparametere ved to stasjoner i Herøyfjorden og Skinnabrokleia i 2014.

Den foreløpige karakteriseringen av miljøtilstanden tilsvarer svært god til god tilstand. Resultatene må anses som foreløpige siden dataene ikke er tilstrekkelige for å foreta en fullstendig klassifisering.

Trøndelag

I 2014 ble det gjort undersøkelser av de biologiske kvalitetselementene makroalger på hardbunn, bløtbunnsdyr, planteplankton og støtteparametere på flere stasjoner.

Med unntak av bløtbunnstasjonene i Stjørdalsfjorden og Frohavet sør, er miljøtilstanden på alle stasjonene karakterisert som god eller svært god. På bløtbunnstasjonene i Stjørdalsfjorden og Frohavet sør er miljøtilstanden foreløpig vurdert til å være moderat.

Samlet var det ingen store endringer fra tilsvarende undersøkelser gjort i 2011.

Den foreløpige faglige vurderingen er at den samlede miljøtilstanden i området er god, med unntak av Stjørdalsfjorden. Stasjonen i Stjørdalsfjorden ligger nær flere avløp, som kan ha påvirket tilstanden.

Helgeland

I 2014 ble det gjort undersøkelser av de biologiske kvalitetselementene makroalger på hardbunn, bløtbunnsdyr, planteplankton og støtteparametere på flere stasjoner.

En samlet vurdering basert på resultatene fra overvåkningen som ble gjennomført i 2014, gir svært god og god økologisk miljøtilstand i området. Det foreligger ikke tilstrekkelig datagrunnlag fra undersøkelser av planteplankton til å gjøre en fullstendig tilstandsvurdering. 

Miljøovervåkingen som skal gjennomføres i 2015, vil gi svar på om det er store variasjoner fra ett år til ett annet.

Nordland

I 2014 ble det gjennomført undersøkelser av planteplankton og støtteparametere i Vestfjorden som del av Økokyst-overvåkingen.

Resultatene indikerer at det er svært god miljøtilstand for de undersøkte parameterne.

Fra 2015 vil hardbunns- og bløtbunnsundersøkelser inkluderes i overvåkningen i Nordland. Dette vil bidra til en mer komplett beskrivelse av miljøtilstanden i området.

Finnmark

Finnmark ble en del av Økokyst-overvåkingen i juli 2014. Det ble gjennomført undersøkelser av de biologiske kvalitetselementene makroalger på hardbunn, bløtbunnsdyr, planteplankton og støtteparametere på flere stasjoner i fjor. Stasjonene er plassert i forskjellige deler av Tanafjorden.

Den foreløpige helhetlige vurderingen av miljøtilstanden i området tilsvarer god miljøtilstand, men for enkelte parametere som bløtbunn i indre deler av Tanafjorden og næringssalter er det også registrert moderat miljøtilstand.