Fjærerur dekker fjellet, og det er betydelige forekomster av sagtang og spiraltang, ved stasjonen for undersøkelse av hardbunn på Ørnøya i Nordland. Foto: Havforskningsinstituttet.

God miljøtilstand i de fleste kystområdene

Ny overvåking viser at den økologiske miljøtilstanden er svært god eller god i de fleste områder langs norskekysten. Resultatene er en svært viktig del av kunnskapsgrunnlaget for regionale planer for vannforvaltning.

Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst)

Programmet er en videreføring av tidligere kystovervåkning: Langtidsovervåkning av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge (KYO) og Miljøovervåkning av sukkertare langs norskekysten (KYS).

Økokyst dekker deler av den nasjonale basisovervåkingen. I tillegg inngår overvåking av sukkertare.

Mål: Beskrive miljøtilstanden for utvalgte områder langs norskekysten. Skaffe kunnskap om viktige økosystemer og arter langs kysten, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter, partikler og klima på et tidlig stadium.

Utførere: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norconsult og Havforskningsinstituttet – på vegne av Miljødirektoratet.

Parametere: Hardbunns- og bløtbunnsundersøkelser (dyr og planter), målinger av planteplankton, næringssalter, oksygen, siktedyp, og klimaparameterne temperatur og saltholdighet. Sukkertare i utvalgte delområder.

Områder: Utvalgte stasjoner i Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland og Finnmark.

Frekvens: Prøvetaking, analyser og rapportering hvert år, rullerende prøvetaking av biologisk mangfold mellom landsdeler hvert tredje år.

Programmet Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst) har siden 2013 fulgt med på miljøtilstanden langs norskekysten. Programmet bygger videre på tidligere kystovervåking.

Nå foreligger åtte nye rapporter fra Økokyst.

God miljøtilstand

Undersøkelsene som er gjort til nå viser at den økologiske miljøtilstanden langs norskekysten stort sett er god, selv om det også er noen områder hvor tilstanden ikke er tilfredsstillende.

- Det er veldig bra at miljøtilstanden er god i de fleste områdene langs kysten. Vi følger nøye med på om det skjer endringer i økosystemene. Miljøovervåkingen er viktig for å vurdere om eventuelle endringer skyldes klimaendringer eller påvirkninger fra næringssalter og partikler, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Overvåker hele kysten

Miljøovervåkingen dekker hele norskekysten - fra Østfold til Finnmark. Resultatene brukes til å klassifisere den økologiske miljøtilstanden på en skala fra svært god til svært dårlig miljøtilstand.

Økologisk tilstand er et mål på tilstanden til økosystemet i et kystområde. Dette finner man ved å overvåke bunnfauna, alger og planteplankton.

Sjøbunnen langs norskekysten kan deles inn i to typer: hardbunn og bløtbunn. Resultatene viser stort sett svært god eller god tilstand langs kysten på hardbunn, utenom moderat tilstand ved to målestasjoner - i Skagerrak og Finnmark. Tilstanden varierte fra god til moderat på bløtbunn i de undersøkte områdene.

Resultatene fra overvåkingen er en svært viktig del av grunnlaget for arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i hele Norge. Forvaltningsplanene operer med god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 som miljømål.

Der miljøtilstanden i vannet viser seg å være for dårlig, skal sektormyndighetene som en oppfølging av vannforvaltningsplanene, vurdere tiltak for å bedre forholdene.

Overvåker sukkertare

Den store, skogdannende sukkertaren danner livsviktige oppvekstområder for fisk og andre arter langs norskekysten. Tareskogen tar også opp karbon fra atmosfæren. Sukkertaren har blitt mindre vanlig de siste årene, noe som kan få store konsekvenser for dyrelivet og karbonlageret i kystområdene.

Gjennom Økokyst overvåkes sukkertare i Skagerrak og Rogaland. Ved tre stasjoner var det i 2014 god miljøtilstand, ved åtte var tilstanden moderat og ved én var det dårlig tilstand.

- Miljødirektoratet er opptatt av hva som kan gjøres for å få sukkertareskogene tilbake. Mer partikler og næringssalter i sjøvann kan bidra til at sukkertaren ikke klarer å reetablere tette skoger. Arbeidet med å redusere avrenning fra land og andre tilførsler til sjøen, er viktig for å legge til rette for en positiv utvikling, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 46541363

overingeniør Eivind Dypvik
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 455 06 316

Tema

Kategori