Føremålet er å informere og engasjere enkeltmenneske til miljøvennleg åtferd.

Tilskot til tiltak/prosjekter for å bringe miljø nær folk

Miljødirektoratet utlys tilskudd til  gode prosjekter for å informere og engasjere enkeltmenneske til miljøvennleg åtferd.

Mål og målgruppe for ordninga

Ein stor del av den norske befolkningen har eit høgt miljømedvit, men ikkje så stor miljøhandlingsvilje. Utfordringa er å gjere miljøvenlege val til løysingar som folk vil vere med på, og gjere miljøinformasjon lett tilgjengeleg for folk.

Føremålet er å informere og engasjere enkeltmenneske til miljøvennleg åtferd. Målgruppe for ordninga er organisasjonar, stiftingar og faglege nettverk.

Det er satt av 1 mill. kroner under denne ordninga i 2015.

Tildelingskriterium

Midlane kan nyttast til tiltak og prosjekt som er nyskapande og skal og medverke til å gjere miljøinformasjon og miljøkunnskap tilgjengeleg. Det er viktig å nå breitt ut til befolkninga.

Oppfølging og kontroll

Det vert rapportert fagleg og økonomisk på tildelte midlar. Tilskotsmottakarar blir følgt opp i forhold til at midlane blir nytta som føresett og at tiltak blir gjennomførte. Oppfølging og kontroll går føre seg ved generell formalia- og sannsynskontroll av innsende rapporteringar.

Kontaktinformasjon

Elisabet Molander
kommunikasjonsrådgiver

Ingun Larsen
kommunikasjonsrådgiver

Tema