Ny klassifisering av miljøtilstand i vann

Miljødirektoratet jobber med nye miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser for en rekke miljøgifter i vann, sediment og organismer. I år oppdaterer vi kapittelet om kjemisk tilstand i veilederen for klassifisering av miljøtilstand i vann.

Det nye forslaget til miljøkvalitetsstandarder - som Aquateam utarbeidet på vegne av Miljødirektoratet - var på høring i 2013. I fjor kvalitetssikret Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) de foreslåtte grenseverdiene.

Oppdateres i år

Deres rapport «Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder» danner grunnlaget for å revidere kapittel 10 om kjemisk tilstand i veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann (02:2013). Miljødirektoratet gjør dette i år.

Grenseverdiene i vedlagte rapport fra NIVA og NGI ikke er gjeldende før den reviderte klassifiseringsveilederen er publisert av Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Kontakt

overingeniør Rune Pettersen
seksjon for vannforvaltning
telefon: 465 47 3074

seksjonsleder Line Fjellvær
seksjon for vannforvaltning
telefon: 975 66 362

Tema