Mikroplast kveler livet i havet

Den «usynlige» mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet, viser ny statusrapport fra Miljødirektoratet. Miljømyndighetene arbeider både med å rydde opp og redusere søppelmengdene som havner i havet.

Marin forsøpling

Definert som alt fast materiale fra menneskelig aktivitet - plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir - som er forlatt eller på annen måte havner i havet.

Inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind.

Inkluderer ikke avfall i væskeform, som mineralsk eller vegetabilsk olje, parafin og andre kjemikalier. Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæringen og akvakultur omfattes heller ikke.

Den nye rapporten «Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014» belyser det økende miljøproblemet, gir oversikt over dagens miljøovervåking og hvilke tiltak som er satt i verk nasjonalt og internasjonalt.

Meld deg på seminar om mikroplast i Oslo 3. mars

Plast er den store synderen

- Påvirkningen fra marin forsøpling kan være kritisk for arter i en allerede presset bestandssituasjon. Sjøfugl er en spesielt utsatt gruppe, Vi er langt fra OSPARs mål om at mindre enn 10 prosent av sjøfuglen havhest kan ha mer enn 0,1 gram plastpartikler i magen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

OSPAR-konvensjonen regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet.

Mikroplast skader

Plast er verst

Plast bruker svært lang tid på å brytes ned, i motsetning til papir og matavfall.

Fugler forveksler synlige plastbiter med mat. Plasten kan sette seg fast i halsen og kvele fuglen, eller havne i magen eller tarmen, og hindre matopptak.

Mikroplast, plastbiter under fem millimeter i størrelse, spises av dyreplankton. Slik tas miljøgifter i og på plasten, opp i næringskjeden. Til slutt kan miljøgiftene ende opp på vårt middagsbord.

Hvert år produseres det globalt ca. 300 millioner tonn plast - og produksjonen er økende.

Mye plast er sluppet ut i havet gjennom mer enn 50 år med industriell plastproduksjon. Dette står imidlertid ikke i forhold til de mengder plast man greier å observere i det marine miljø. Det er et mysterium hvor den store mengden av plast har blitt av.

Å finne «den manglende plasten» er viktig for å forstå betydningen av plastforurensningen i havet.

All plast fragmenteres over tid til mikroplast. I tillegg slippes det ut mikroplast fra kosmetikk, andre pleieprodukter og fra vasking av tekstiler laget av plastmaterialer. Avfallet føres med havstrømmene på tvers av landegrensene, og skader dyrelivet både under og over havoverflaten.

Særlig utsatt er dyreplankton og andre arter lavt i næringskjeden. Kjemikalier i plasten frigjøres, inkludert miljøgifter som har klebet seg til den mens den flyter rundt i havet. Det påvirker både dyrene som spiser plasten, og dyr høyere opp i næringskjeden.

- Et viktig skritt på veien mot å begrense utslippene til hav og elver av plast og mikroplast er OSPARs nylig vedtatte handlingsplan mot marin forsøpling, som Norge har bidratt aktivt til. Vi engasjerer oss sterkt videre for å konkretisere og gjennomføre tiltak i kampen mot plast i havet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Flere lyspunkter

Mange privatpersoner bidrar hvert år til å fjerne marint avfall gjennom frivillige ryddeaksjoner. Miljødirektoratet er opptatt av at det blir enklere å levere inn dette avfallet. Kommunene spiller her en nøkkelrolle gjennom sitt ansvar for mottak og behandling av avfall.

- Miljømyndighetene har foreslått å gi kommunene anledning til å finansiere en del av oppryddingen av marint søppel gjennom avfallsgebyret. Vi jobber også med bedre ordninger for levering av marint søppel som fiskerne tar opp fra havet, forteller Ellen Hambro

Miljømyndighetene og kommunene rydder flere strender i vernede områder og offentlige bade- og rekreasjonsplasser. Fiskeridirektoratet fjerner dessuten tapte og forlatte fiskeredskaper på havbunnen. Flere avfallsselskap har også gjort en betydelig innsats for å bidra til opprydding av strandområder.

Forsøplingen overvåkes

I dag overvåkes strandsøppel og marint avfall på overflaten, i vannsøylen og på havbunnen. Denne miljøovervåkingen bør utvides.

- Det kreves fortsatt økt oppmerksomhet og innsats fra myndighetene og folk flest for å redusere omfanget av marin forsøpling i våre farvann. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt for å redusere tilførselen av avfall til havet, sier Ellen Hambro.

I forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak varslet norske myndigheter en styrking av det internasjonale samarbeidet. Den nye regionale handlingsplanen mot marin forsøpling er et skritt i riktig retning i kampen mot marin forsøpling.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Eva Degré
marin seksjon
telefon: 920 83 176

seniorrådgiver Erlend Standal
marin seksjon
telefon: 469 06 133

Tema