Januar 2015

Anmodet om stenging av Riksveg 7

Flere flokker på til sammen 3-4000 villrein har de siste dagene oppholdt seg nær riksveg... 29.01.15

Tilskot til tiltak/prosjekter for å bringe miljø nær folk

Miljødirektoratet utlys tilskudd til  gode prosjekter for å informere og engasjere... 29.01.15

Villrein i nærheten av riksveg 7

GPS-signaler og observasjoner tyder på at en flokk på minst 2200 villrein nå står like s... 29.01.15

Kan ta imot farlig avfall i Stokke

Miljødirektoratet stanset i 2013 mottak og behandling av farlig avfall ved ISO Miljø AS ... 27.01.15

Ny klassifisering av miljøtilstand i vann

Miljødirektoratet jobber med nye miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser for en rekke miljøgifter i vann, sediment og organismer. I år oppdaterer vi kapittelet om kjemisk... 27.01.15

Utlysning av tilskudd til opplæring i naturmangfoldloven

Miljødirektoratet utlyser tilskudd til gode prosjekter for opplæring i naturmangfoldloven. 26.01.15

Nytt år med svake laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2014 ligger på samme... 23.01.15

Fjellreven får bedre beskyttelse

Kongen i statsråd vedtok i dag at fjellreven skal få økt beskyttelse som prioritert art.... 23.01.15

Metodeendringer gir andre totalutslipp av klimagasser

Endinger i metoden for beregning av klimagassutslipp har ført til en økning i de beregnede utslippene av klimagasser. Totaltallene for utslipp av klimagasser i denne publisering... 22.01.15

Få tegn til taktskifte i utviklingen av klimagassutslippene

Utslippene av klimagasser i Norge gikk litt ned i 2013. Det viser endelige tall fra... 22.01.15

Ikke bruk disse smykkene

Miljødirektoratet har stanset salget av fem typer bijouteri som inneholder så mye nikkel... 27.01.15

Viktig milepæl i FNs naturpanel

Det tredje plenumsmøtet for FNs naturpanel (IPBES), som ble holdt i Bonn i forrige uke, ... 21.01.15

Mikroplast kveler livet i havet

Den «usynlige» mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet, viser ny statusrapport... 21.01.15

Reduserte utslipp av svevestøv

Utslipp til luft av de fleste miljøgifter er på samme nivå i 2013 som i 2012. Utslippene av svevestøv er redusert med 14 prosent. Nedgangen skyldes redusert forbruk av ved i... 20.01.15

En av fire europeere utsettes for helseskadelig trafikkstøy

Flere enn 125 millioner europeere kan være eksponert for nivåer av veitrafikkstøy som... 20.01.15

Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) gikk ned 5 prosent i 2013, og reduksjonen fortsatte dermed fra foregående år. Utslippene var innenfor det nivået som Norge har forpliktet seg... 20.01.15

Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013

I 2013 ble det sluppet ut til sammen 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norske... 20.01.15

Bli en friluftslivsagent i Friluftslivets år

Friluftslivets år ble offisielt åpnet av Kronprins Haakon, årets høye beskytter, under e... 14.01.15

Villrein i nærheten av riksveg 7 over Hardangervidda

En større villreinflokk beveger seg nå like sør for riksveg 7. Hvis flokken viser tegn t... 09.01.15

Ber om nominasjoner av norske miljøeksperter

Miljødirektoratet utlyser i samarbeid med Norges forskningsråd nominasjoner av norske eksperter til å delta i arbeidet med FNs neste miljørapport, Global Environment Outlook 6,... 09.01.15

Naturopplevelser gir verdiskaping

30 nye bedrifter ble etablert og 100 andre økte omsetningen, gjennom programmet... 07.01.15