Trondheims-kontor i Naturpanelet offisielt åpnet

Dette er en stor dag for Trondheim og miljøforvaltningen og en anerkjennelse av Norges innsats for det internasjonale arbeidet innen biologisk mangfold, sa miljødirektør Ellen Hambro da Teknisk støtteenhet for Naturpanelet (TSU) ble offisielt åpnet i går. 

Naturpanelet (IPBES)

Opprettet etter modell fra FNs klimapanel og har 123 medlemsland.

Skal levere oppdatert og sammenfattet kunnskap om den globale tilstanden for naturmangfoldet og økosystemene.

Eksperter og forskere fra hele verden blir invitert til å delta i panelets forfatterteam.

Miljødirektoratet og Norges forskningsråd bidrar til at norske forskere nomineres til oppdragene.

Den første temarapporten i 2016 handler om pollinering og dens betydning for matproduksjon. Hovedrapporten kommer i 2019. 

I Miljødirektoratet er Naturpanelets tekniske støtteenhet (TSU) på kapasitetsbygging etablert. Naturpanelet har til nå opprettet fire regionale støtteenheter rundt om i verden.

Sentrale oppgaver til enheten i Trondheim er å sørge for utveksling og opplæring av eksperter, hjelpe til med å finne finansiell og teknisk støtte til nasjonale økosystemutredninger og identifisering av urfolkskunnskap. 

Dette skal gjøre utviklingslandene bedre i stand til å levere relevant og oppdatert kunnskap til Naturpanelet.

Etableringen av støtteenheten i Miljødirektoratet  understreker den sterke posisjonen Trondheim har internasjonalt for sitt arbeid innen biologisk mangfold og naturforskning. 

- Vi har her en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner og studentmiljøer innen fagfeltet. Jeg vil spesielt takke NTNU, Artsdatabanken og Norsk institutt for naturforskning for deres bidrag gjennom flere år i arbeidet med å få etablert støtteenheten her i Trondheim, sa Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet nasjonalt knutepunkt

Naturpanelet (IPBES) er etablert etter modell av FNs klimapanel (IPCC).  Miljødirektoratets erfaringer og kunnskap fra arbeidet i Klimapanelet er svært nyttig når vi nå jobber inn mot Naturpanelet.

Miljødirektoratet har også fått oppgaven med å være nasjonalt knutepunkt for Naturpanelet, slik det også er for Klimapanelet.

Stor betydning i Norge

Velkomsttalen ble holdt av statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Han understreket at arbeidet til Naturpanelet vil få stor betydning for arbeidet i Norge med å styrke kunnskapen og tiltakene for naturens mangfold og økosystemene.

Departementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å starte planleggingen av en nasjonal økosystemutredning. Denne vil være både et viktig faggrunnlag for naturpanelets videre arbeid og for den nasjonale politikken.

- Temaet må komme høyere opp på den politiske agendaen, både internasjonalt og her hjemme. Dette er en stor dag for naturmangfoldet. Det handler om å ta vare på  livsgrunnlaget vårt, sa Lars Andreas Lunde.

Forskning og urfolk skal delta

I oppdraget fra departementet understrekes det at forskningsmiljøene skal mobiliseres bredt og tverrfaglig, og involvere urfolks tradisjonelle kunnskap og erfaringer. Det blir også viktig å invitere brukere av kunnskapen inn i prosessen.

Utredningen skal være ferdig i 2017 og inneholde en oppsummering og anbefalinger til politikerne.

- Dette oppdraget er en milepæl i bestillingen fra politikerne til utredningsmiljøene i Norge. Dette vil bli en lærerik prosess for både samfunnsliv og de akademiske miljøene, sa Lars Andreas Lunde.

Signerte avtale

Til åpningen i Miljødirektoratet var generalsekretær Anne Larigauderie i Naturpanelet spesielt invitert for å signere avtalen mellom Miljødirektoratet og FNs miljøprogram UNEP.

Andre inviterte gjester var ordfører Rita Ottervik i Trondheim, som har vært en ivrig støttespiller og pådriver for å få enheten etablert i Trondheim. 

Faglig seminar

Miljødirektoratet inviterte forskningsmiljøene i Norge til et faglig seminar i tilknytning til åpningen for å presentere eksempler på hvordan disse kan bidra inn i arbeidet til Naturpanelet. Det var innledere fra Artsdatabanken, Havforskningsinstituttet og FNs Miljøprogram – World Conservation Monitoring Centre.

Vitenskapsfolk og eksperter over hele verden inviteres til å delta i den globale kunnskapsdugnaden under Naturpanelet. Teknisk støtteenhet i Trondheim skal bistå i arbeidet med å bygge kunnskap og kompetanse i utviklingsland.

Alle innlederne understreket betydningen av å utvikle samarbeid på tvers av landegrenser og fagmiljøer. Nettverksbygging er helt avgjørende for å få til kunnskapsdeling- og læring.

Kunnskap som skal samles inn om tilstanden til verdens biologiske mangfold og økosystemer må også være relevant for politikerne. Det er verdens beste kunnskapsgrunnlag som skal leveres regjeringene i verden i den første hovedrapporten fra Naturpanelet i 2019.

Tema