Må stanse oljeomlasting med lagerskip i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avdekket flere alvorlige brudd på regelverket ved inspeksjon av oljeomlasting i Bøkfjorden. Norterminal Kirkenes må stanse bruk av lagerskip for omlasting av råolje i et bestemt område. Virksomhetens beredskap for å håndtere eventuelle uhellsutslipp er dessuten ikke tilfredsstillende.

Norterminal Kirkenes bryter tillatelsen

Miljødirektoratet avdekket fire brudd under inspeksjonen av Norterminal Kirkenes:

Norterminal Kirkenes driver omlasting av råolje i en posisjon i Bøkfjorden i strid med tillatelsen

De kunne ikke dokumentere at oppsamlingsvolumet i lenseringen som omslutter skipene ved omlasting, er tilstrekkelig til å ringe inn et oljeutslipp fra den største tanken på laste-/losseskip.

Det var betydelig mengde is og issørpe tett inntil lenseringen rundt skipene mens omlastingen pågikk, noe som kan påvirke en eventuell forurensningsaksjon negativt.

Det var uklart blant de som var involvert i laste-/losseoperasjonen om hvem som hadde det overordnede ansvar for å avgjøre stans i operasjonen på grunn av vær og isforhold.

Vi påpekte også to forbedringspunkter:

Miljødirektoratets krav i tillatelsen var lite/ikke kjent av fortøyningslederen (Mooring Master) og mannskapet på omlastingsbåtene.

Norterminal Kirkenes kan ikke dokumentere at de overholder krav til utslipp til luft av flyktige organiske forbindelser (nmVOC).

Norterminal Kirkenes har tillatelse til å drive omlasting av råolje med bruk av lagerskip (FSO) og fra skip til skip (STS) av petroleumsprodukter i fire områder i Bøkfjorden og Korsfjorden i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

Omlasting med lagerskip kan skje i tre av områdene, men ikke i det området virksomheten nå benytter for å laste om olje fra Russland. Virksomheten kan drive oljeomlasting direkte fra skip til skip i alle de fire områdene, fordi dette vurderes som mindre risikabelt for mulig miljøskade.

Alvorlige brudd på tillatelsen

Miljødirektoratet oppdaget at virksomheten drev i strid med tillatelsen under vår kontroll nylig.

- Vi ser alvorlig på at Norterminal Kirkenes laster om råolje i Bøkfjorden i strid med kravene vi har satt til virksomheten. Oljeomlastingen foregår i et område nær land, med flere sårbare miljøområder i nærheten og i en nasjonal laksefjord. Virksomheten må derfor snarest stanse omlasting med bruk av lagerskip i dette området, slik at de driver i tråd med kravene, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Norterminal Kirkenes skal innen 18. februar sende oss skriftlig dokumentasjon om at denne aktiviteten er stanset.

Større fare med lagerskip

Med større og tyngre skip vil belastning på forankringen øke. Også dreieradius vil øke med økende skipsstørrelse. I et trangt fjordsystem er det ønskelig med så liten dreieradius som mulig. Større lagerskip bør også være fortøyd til land, fordi dette regnes som en sikrere oppankring enn ankring på svai.

Is rundt lenseringen

- Under Miljødirektoratets inspeksjon var det mye is og issørpe tett inntil lenseringen rundt skipene. Det var også dårlig sikt som følge av tett snøvær mens omlastingen pågikk. Dette øker faren for miljøskade ved en eventuell hendelse og krever tilpasset beredskap, sier Bjørn Bjørnstad.

Virksomheten er tidligere pålagt å utarbeide prosedyrer der det klart fremgår når omlasting må stanses som følge av at vær og isforhold svekker beredskapen. Norterminal Kirkenes skal innen 28. februar dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført for å sikre tilstrekkelig beredskap mot miljøskade.

- Oljeomlasting i sårbare områder, med til dels krevende naturforhold, stiller særlig krav til aktsomhet fra virksomheten. Vi ser alvorlig på avvikene vi avdekket. Vi vil sørge for Norterminal Kirkens overholder kravene i tillatelsen, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335

Tema