I Aust-Agder er det mange viktige naturverdier, som er ett av mange innsyn du kan gjøre i Naturbase. Sirklene i brunt er den utvalgte naturtypen hule eiker, sirkler i ulike farger med sort innramming er observasjoner av arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Kartet viser også viktige naturtyper i grønt, statlig sikra friluftslivsområder i blått, naturreservat i rødt og verdifulle kulturlandskap i oransje. Små flater i ulike farger og blå sirkler er data fra miljøregistreringer i skog. Kart: Naturbase.

Enklere tilgang til Naturbase

I Naturbase har Miljødirektoratet samla kartfesta informasjon om natur- og friluftslivsområder. Nå får du enklere tilgang til de omfattende dataene, inkludert for kommuner og fylker.

Nytt enkelt søk

I den nye versjonen av Naturbase har Miljødirektoratet utviklet et nytt enkelt søk.

Her kan du for eksempel finne ut hvor mange naturvernområder som finnes i en kommune, eller antall registreringer av en bestemt naturtype i et fylke.

Trefflisten kan sorteres ut i fra de kriteriene du er på jakt etter, og du kan eksportere alle data for områdene i trefflisten.

Naturbase gir også enkel tilgang til Miljødirektoratets generelle informasjon om de ulike miljøtemaene i systemet og til vår katalog over alle karttjenester vi tilbyr.

Naturbase formidler viktig kunnskap for de som jobber med arealforvaltning, konsekvensutredninger og enkeltsaksbehandling. Kommuneplanleggere, tiltakshavere, konsulenter og beslutningsfattere er viktige målgrupper.

Naturbase er også nyttige for mange andre brukere. Her finner du informasjon om blant annet naturvernområder, viktige naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse og statlig sikra friluftslivsområder.

Informative kart

De fleste brukerne forbinder Naturbase med kart, siden dette er en viktig kanal for å formidle forvaltningsrelevante data fra Miljødirektoratet og andre etater. Systemet består også av programvare for å laste ned data til bruk i kommunenes kartløsninger.

Systemet utvides regelmessig med data for nye tema, som kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. Nye data legges fortløpende inn etter hvert som kommunene kartlegger sine arealer.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Pål Theodorsen
miljødataseksjonen
telefon: 482 21 492

Tema