Prøvetaking i Tjørsvågbukta ved Trellevika i Flekkefjord. Foto: COWI.

27 millioner til opprydding i Flekkefjord

Miljødirektoratet støtter Flekkefjord kommune med 27 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn. I tillegg har vi gitt 1,6 millioner til forlengelse av prosjektstillingen i Rene Listerfjorder.

Sjøbunnopprydding i Listerregionen

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.

Den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Listerfjordene er blant disse.

Det er den som har forurenset, som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.

For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til undersøkelser og opprydding.

Miljødirektoratet fordeler de statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Rene Listerfjorder er et samarbeidsprosjekt mellom Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Miljødirektoratet.

Prosjektet arbeider med kartlegging av forurensning og gjennomføring av tiltak i Fedafjorden, Farsund og Flekkefjord.

Flekkefjord er høyt prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Sterkt forurenset

Sjøbunnen er kraftig forurenset av organiske miljøgifter som PAH, PCB og TBT, samt tungmetallene bly, kvikksølv og kobber.

Forurensningen stammer fra industriutslipp, skipstrafikk, kommunalt avløp og sigevann fra lokal avfallsfylling.

Undersøkelsene og tiltaksplanen fra 2014 viser at forurensningen kan være skadelig for helse og miljø.

Les også: Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Det er nødvendig å rydde opp ved Slippen, Verven, Trellevika, Tjørsvågstrand og Simek, ved Øvre Hølen i Logakanalen og ved Drangeid i Grisefjorden.

– Det er på tide å rydde opp i Flekkefjord. Siden det i flere delområder ikke finnes forurensere av betydning som kan holdes økonomisk ansvarlig, dekker vi 65 prosent av de totalt 43 millionene det vil koste å rydde opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nyttig for friluft og miljø

– De mudrede massene blir deponert i et strandkantdeponi, som senere kan utvikles til en ny småbåthavn. Tiltaket vil dermed være gunstig både for miljøet og for framtidige muligheter til å bruke området til båtliv, sier Hambro.

Miljøgifter i Flekkefjord

TBT er et stoff som er giftig både for mange marine organismer og varmblodige pattedyr. Tidligere ble TBT brukt i stort omfang i bunnstoff til skip og båter. Det er nå forbudt. 

PCB (Polyklorerte bifenyler) har mange alvorlige effekter på helse- og miljø. Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer, og kan derfor havne i miljøet. Utlekking kan også skje fra forurenset grunn og sedimenter.

Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH kan dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, eller ved utslipp av petroleumsprodukter. 

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Utslippene har de siste 25 årene blitt kraftig redusert takket være mindre utslipp fra olje- og gassvirksomhet, metallurgisk industri og regulering av kvikksølv i produkter. Dessverre er det fortsatt steder som Flekkefjord der miljøet preges av gammel forurensning. 

Bly er et giftig tungmetall med akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Utslippene av bly har blitt sterkt redusert siden 1980-årene. Dette skyldes særlig overgang til bruk av blyfri bensin. Også andre tiltak, som forbudet mot blyhagl fra 2005, har ført til at utslippene har blitt betydelig redusert.

Kobber er et metall med lav giftighet og skiller seg på den måten fra metaller som kvikksølv, kadmium og bly.  Det kan allikevel være meget giftig for vannlevende organismer.

Et av vilkårene for tildelingen fra Miljødirektoratet er at Flekkefjord kommune, lokale forurensere og andre bidragsytere er med og betaler.

Flere bedrifter har sagt seg positive til å bidra med midler for å få en renere fjord.

I tillegg vil en lokal båtforening finansiere store deler av strandkantdeponiet for å legge til rette for en ny småbåthavn.

Oppryddingen skal starte i 2015 og avsluttes i 2016.

Felles prosjektleder

Sjøbunnoppryddingen berører mange parter.

Prosjektlederen i Rene Listerfjorder har ansvar for fremdriften i oppryddingsarbeidet.

– Han gjør en kjempejobb med å skape et godt samarbeidsklima der flere lokale bidrar for å bedre miljøtilstanden, forteller miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet har gitt Rene Listerfjorder 1,6 millioner kroner til forlengelse av prosjektstillingen til 2015 og 2016.

– Regjeringen vil styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer. Dette er et viktig skritt videre i oppryddingen i gamle forurensninger langs kysten. Det er godt å se at samarbeidet fungerer godt i et så sammensatt og omfattende prosjekt som dette, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

overingeniør Kristoffer Glosli Bergland
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 995 14 284

Tema