Februar 2015

Trondheims-kontor i Naturpanelet offisielt åpnet

Dette er en stor dag for Trondheim og miljøforvaltningen og en anerkjennelse av Norges... 26.02.15

FNs klimapanel diskuterer framtidig arbeid

Denne uka møtes FNs klimapanel (IPCC) i Nairobi i Kenya for å diskutere organisering og... 24.02.15

Oljeomlasting i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avdekket brudd på kravene i tillatelsen til Norterminal Kirkenes da vi kontrollerte oljeomlastingen i Bøkfjorden for to uker siden. Ett forhold dreide seg om... 19.02.15

Svake miljørutiner i byggebransjen

Miljødirektoratet har kontrollert importører og noen forhandlere innen byggebransjen.... 19.02.15

27 millioner til opprydding i Flekkefjord

Miljødirektoratet støtter Flekkefjord kommune med 27 millioner kroner til opprydding av... 19.02.15

Nyttig informasjon til operatører av stasjonære kuldeanlegg

Forskriften om fluorholdige gasser stiller krav til operatører av stasjonære kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper der fluorholdige gasser brukes som kuldemedium. En ny brosjy... 17.02.15

Enklere tilgang til Naturbase

I Naturbase har Miljødirektoratet samla kartfesta informasjon om natur- og friluftslivso... 18.02.15

Artene vi må ta mest hensyn til

17. februar lanserte Miljødirektoratet en oversikt over arter som det er spesielt viktig... 17.02.15

Må stanse oljeomlasting med lagerskip i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avdekket flere alvorlige brudd på regelverket ved inspeksjon av... 12.02.15

Nye råd om laksefisket

Miljødirektoratet har mottatt råd for beskatning av villaks og sjøørret fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 12.02.15

Klimaendringer tar livet av livsviktig tare

Sukkertareskogene sliter når det regner mer. Samtidig tålte de sommerens høye... 12.02.15

Meld fra om gaupespor

Statens naturoppsyn trenger tips fra publikum i arbeidet med å registrere spor etter... 04.02.15

Råd om stenging av riksveg 7 oppheves

Miljødirektoratet tilråder at riksveg 7 ikke lenger holdes stengt grunnet hensyn til... 03.02.15

Betre vurdering av landskapsverknader av vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Miljødirektoratet og Riksantikvaren har utarbeida ein rettleiar for vurdering av landskapsverknader av planlagde vindkraftverk. Den... 03.02.15

Eksplosiv økning av stillehavsøsters

Varmere kystvann har ført til en kraftig økning i antall stillehavsøsters langs... 03.02.15

Historiske data bekrefter at havet blir surere

Det har blitt mye mer menneskeskapt karbon i Norskehavsbassenget og Grønlandshavet de... 04.02.15

Opprettholder råd om stenging av riksveg 7

Villreinflokkene som gjorde at vegvesenet stengte riksveg 7 over Hardangervidda står... 02.02.15