Tilskot til kommunikasjonsprosjekt

Miljødirektoratet utlys tilskudd til gode prosjekter for å informere og engasjere enkeltmenneske til miljøvennleg åtferd. Søknadsfrist er 15. februar 2016.

Tildelingskriterium

Det er satt av 1 millioner kroner under denne ordninga i 2016 (statsbudsjettet post 77).

Midlane kan nyttast til tiltak og prosjekt som er nyskapande.

Dei skal og medverke til å gjere miljøinformasjon og miljøkunnskap tilgjengeleg.

Det er viktig å nå breitt ut til befolkninga.

Søknaden kan sendes på e-post til post@miljodir.no og merkas "Tilskot til prosjekt for å bringe miljøvern nær folk (kapittel1420, post 77)".

Det er ikkje laga eigen mal for søknaden. 

Føremålet med tilskotet er å informere og engasjere enkeltmenneske til miljøvennleg åtferd. Målgruppe for ordninga er organisasjonar, stiftingar og faglege nettverk.

Oppfølging og kontroll

Det vert rapportert fagleg og økonomisk på tildelte midlar. Tilskotsmottakarar blir følgt opp i forhold til at midlane blir nytta som føresett og at tiltak blir gjennomførte.

Oppfølging og kontroll går føre seg ved generell formalia- og sannsynskontroll av innsende rapporteringar.

Kontakt

kommunikasjonsrådgjever Elisabet Molander
telefon: 473 68 110

kommunikasjonsrågjever Ingun Larsen
telefon: 926 077 42

Tema