Mindre klimagassutslipp: Mer av drivstoffet som omsettes skal være biodrivstoff. Kravet til omsetningen er økt fra 3,5 til 5,5 prosent. Foto: Ruter

Nye krav til omsetning og rapportering av biodrivstoff

Fra 1. oktober 2015 er kravet til omsetning av biodrivstoff, for motorkjøretøy på vei økt til 5,5 prosent. Alle som omsetter drivstoff til veitrafikk, må dokumentere at minst 5,5 prosent av drivstoffsalget er biodrivstoff, og rapportere dette til Miljødirektoratet.

ULIKE INNBLANDINGER

De som omsetter biodrivstoff kan oppfylle kravet til 5,5 prosent omsetning med ulike innblandinger:
• Øke salget av lavinnblandet biodrivstoff. Lavinnblandet biodrivstoff kan brukes i alle kjøretøy med forbrenningsmotor, det vil si inntil 5 prosent bioetanol i bensin (E5) og inntil sju prosent biodiesel i diesel (B7).
• Øke salget av høyinnblandet biodrivstoff til flåtekjøretøy, for eksempel busser og lastebiler som kan kjøre på B30 eller B100.
• Øke salget av biodrivstoff som kvalifiserer til dobbelttelling.
En kombinasjon av de ulike alternativene er også mulig.

Omsetningskravet ble endret, fra 3,5 til 5,5 prosent, i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015.

I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det lagt opp til en ytterligere økning til 7 prosent fra 1. januar 2017.

Samtidig med kravet til økt omsetning av biodrivstoff fra oktober i år ble også avgiftssystemet for biodrivstoff endret.

De som omsetter mer biodrivstoff enn minstekravet på 5,5 prosent, får nå fritak for veibruksavgift for det overskytende biodrivstoffet.

Overgangsordning

I 2015 gjelder kravet om økt omsetning av biodrivstoff bare for årets tre siste måneder, fram til 1. oktober er kravet 3,5 prosent.

Det innføres derfor en overgangsordning, med krav om en gjennomsnittlig innblanding av biodrivstoff på fire prosent i 2015.

Dobbelttelling

Det er mulig å benytte seg av ulike typer biodrivstoff for å oppfylle omsetningskravet, men omsettere belønnes for bruk av biodrivstoff som bidrar til størst reduksjon i klimagassutslipp, og ikke kommer i konflikt med matproduksjon.

Dette gjelder biodrivstoff produsert av avfall, rester, lignocellulose eller cellulose.

Brukes biodrivstoff basert på disse råstoffene vil biodrivstoffet telle dobbelt når kravet om økt omsetning skal innfris.

Mindre klimagassutslipp

I tillegg til krav om økt omsetning av biodrivstoff er det også innført krav om reduksjon i klimagassutslipp fra omsetning av drivstoff generelt. Kravet er innlemmet i produktforskriften som følge av enderinger i EUs drivstoffkvalitetsdirektiv.

Klimagassutslippene fra omsetning av alt drivstoff i et livsløpsperspektiv (fra produksjon til bruk) skal reduseres med seks prosent fra 2010 til 2020. Kravet omfatter ikke bare drivstoff brukt i veitrafikk men også maskiner og fritidsbåter.

Klimagassutslippene må rapporteres

Alle som omsetter drivstoff må dokumentere livsløputslippene av klimagasser fra drivstoffet, og rapportere dette til Miljødirektoratet innen 31.mars hvert år.

En metode for å beregne klimagassutslipp fra fossile drivstoff er vedtatt i EU, men dette direktivet er enda ikke innlemmet i EØS-avtalen. For rapporteringen av klimagassutslipp fra fossilt drivstoff i 2015 vil det dermed ikke kreves at det er brukt en spesifikk metode for beregning.

Men Miljødirektoratet oppfordrer de som omsetter biodrivstoff til å rapportere i henhold til Produktforskriftens § 2-21 for 2015, dersom det er mulig. For drivstoff solgt i 2016 skal alle omsettere rapportere etter nytt regelverk.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Siri Sorteberg seksjon for transport og bymiljø, telefon: 952 73 083

rådgiver Tonje Buø Seksjon for transport og bymiljø,
telefon: 952 85 430

Tema