Fosseteråsen i Øvre Eiker kommune er blant de nye verneområdene. Foto: Tom Hellik Hofton

66 nye skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 66 skogområder.

62 av områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn. Fire av områdene ligger i statsallmenninger i Nord-Trøndelag.

Samlet nytt verneareal er cirka 260 kvadratkilometer (km²). Av dette er omtrent 162 km², 62 prosent, produktiv skog.

Nå er om lag 2,9 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Utvider naturrreservater

14 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. I tillegg kommer en mindre utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Snåsa kommune.

Flere av områdene inneholder naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, blant annet kystgranskog, bekkekløfter og rike edellauvskogsområder med et stort artsmangfold.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver
Asbjørn Tingstad
naturarvseksjonen
telefon 95724237

Tema