Desember 2015

Villreinen lenger unna riksveg 7

Beredskapen er senket og forbudet mot stans opphevet etter at villreinflokkene på... 22.12.15

Genetisk viktig ulv er ulovlig drept

I november meldte svenske myndigheter at en hannulv innvandret fra den finsk/russiske... 22.12.15

Nytt regelverk om fremmede arter

Forskrift om fremmede organismer trer i kraft fra nyttår og vil innebære en del nye... 21.12.15

Lettere å jakte kunnskap om rovvilt

Hvor mye rovvilt har vi, hvor lever de og hvordan utvikler bestandene seg? En ny versjon... 21.12.15

Villrein like ved riksveg 7

Villreinflokkene som tidligere i uka oppholdt seg nær riksveg 7 på Hardangervidda sto... 18.12.15

Klimagassutslippene fra veitrafikk øker trolig i 2015

Klimagassutslippene gikk litt ned fra 2013 til 2014. Miljødirektoratet anslår at... 18.12.15

Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014

I 2014 ble det sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 0,8 prosent eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter... 18.12.15

Lavere miljøgiftutslipp

Utslipp til luft av de fleste miljøgifter gikk ned fra 2013 til 2014. Utslippene av svevestøv ble redusert med 8 prosent. 18.12.15

Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp

Norge har nådd sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, bortsett fra for ammoniakk. Jordbruket står for det meste av... 18.12.15

Mange avløpsanlegg overholder ikke rensekravene

Miljømyndighetene har sjekket tilstanden på 147 avløpsanlegg i 106 kommuner. Nesten... 18.12.15

Nye krav til omsetning og rapportering av biodrivstoff

Fra 1. oktober 2015 er kravet til omsetning av biodrivstoff, for motorkjøretøy på vei øk... 17.12.15

Miljøgift fra lim gjør hannfisk feminine

Miljødirektoratet mener at hele EU nå må innse at stoffet paratertbutylfenol er skadelig... 17.12.15

Strengere rensekrav gir lavere avløpsutslipp

Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere... 16.12.15

Handlingsplan mot miljøgifter

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan  som viser hvordan norske myndigheter vil leg... 16.12.15

Færre villrein felt i Norge

Årets villreinjakt er over. Det ble til sammen felt ca. 6500 villrein i hele landet. I 1... 16.12.15

Intensiverer overvåking av villrein nær riksveg 7

Omtrent 3000 villrein oppholder seg nå noen kilometer sør for riksveg 7 på Hardangervidd... 15.12.15

Tilskot til kommunikasjonsprosjekt

Miljødirektoratet utlys tilskudd til gode prosjekter for å informere og engasjere enkeltmenneske til miljøvennleg åtferd. Søknadsfrist er 15. februar 2016. 15.12.15

Kan utvide produksjonen av aluminium på Karmøy

Strengere utslippskrav i ny tillatelse til Hydro Aluminium på Karmøy gir lavere utslipp... 14.12.15

Bilvaskerier kjenner ikke miljøkravene

Nesten samtlige kontrollerte bilvaskeanlegg bryter ett eller flere miljøkrav. Det viser ... 14.12.15

66 nye skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 66 skogområder. 11.12.15

Rykker ut på gaupemeldinger

Har du sett spor i snøen etter flere gauper som går i lag? Statens naturoppsyn er klar t... 10.12.15

Støtter sjøbunnopprydding i Farsund

Miljødirektoratet gir Farsund kommune inntil 8,8 millioner kroner til å rydde opp... 10.12.15

FNs klimapanels synteserapport på norsk

Miljødirektoratet har fått oversatt synteserapporten til FNs klimapanel (IPCC) til norsk... 09.12.15

Én av tre produkter med farlige stoffer for dårlig merket

For mange produkter med farlige stoffer er for dårlig merket. Det viser Miljødirektorate... 09.12.15

Mer farlig avfall til godkjent behandling

Rundt 1,4 millioner tonn farlig avfall ble levert til godkjent behandling i 2014, 70... 08.12.15

Tillater gruvevirksomhet i Kvalsund

Miljødirektoratet gir Nussir ASA strenge krav til gruvedrift i forekomstene Nussir og... 08.12.15

Foreslår virkemidler for å hindre skader fra overvann

"Overvannsutvalget" foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg klimaendringene, spesielt problemet med overvann. Les m... 02.12.15

Klimatiltak gir trippel gevinst

CO 2 –kutt er avgjørende for å nå langsiktige klimamål, men er også viktig for å bremse... 02.12.15