Vellykket restaurering av viktig naturreservat

Nyrestaurerte Slevdalsvann naturreservat i Vest-Agder er nå offisielt åpnet. Nye dammer og kanaler har sørget for en oppsving i fuglelivet i dette internasjonalt viktige våtmarksområdet.

Våtmark

  • 17 naturtyper i våtmark er ført opp på norsk rødliste for naturtyper, som truede. Ti av naturtypene er myrområder.
  • Våtmarker er viktige for mange arter. På den norske rødlista er det 275 arter som har våtmark som hovedhabitat.
  • Ramsarkonvensjonen om våtmarker er en internasjonal avtale som Norge har ratifisert. Avtalen skal sikre bevaring og bærekraftig bruk av våtmark generelt.
  • Norge har i dag 63 områder på listen over internasjonalt viktige våtmarksområder.
  • Alle norske Ramsarområder er verneområder. For disse konkrete områdene har Norge påtatt seg et særskilt ansvar.

Miljødirektoratet bevilget 3,25 millioner kroner til restaureringen av Slevdalsvannet i Farsund kommune i 2014. Vannet står øverst på lista i Miljødirektoratets forslag til «Nasjonal plan for våtmarksrestaurering».

Før restaureringen var nesten alt vannareal gjengrodd; bare rundt to dekar gjensto. Etter restaurering utgjør nå nytt åpnet vannspeil 14 dekar av naturreservatet.

Nytt liv for fuglene

– Man må følge opp området over flere år for å kunne se den fulle effekten, men allerede ser restaureringen ut til å ha vært en suksess for fuglelivet. Blant annet har vipa allerede tatt i bruk øyene som er lagd i år, og både trane og sivhauk lykkes med hekkingen, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet.

Slevdalsvannet ble naturreservat i 2005. Det er et av Norges viktigste områder for trekkende fugl, med sump, strandenger, rik vegetasjon, amfibier og annet dyreliv.

Internasjonalt viktig

Slevdalsvann omgis av Lista våtmarkssystem, som står oppført på Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Lista våtmarkssystem er svært viktig som tilfluktssted for fugler langs Listerkysten i værharde situasjoner. Området er det stedet i Norge hvor det årlig observeres flest antall forskjellige fuglearter og kjent for å ha en mengde sjeldne og truete fuglearter, som

Da restaureringen ble vedtatt, var Slevdalsvann i ferd med å gro fullstendig igjen av takrør. Vannet har vært senket og drenert i flere omganger for å skaffe dyrket mark, og til slutt var vannstanden så lav at vannet tørket helt ut i perioder.

– Mange våtmarker i Norge er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, samtidig som dette er svært viktige områder for naturmangfoldet. 275 arter på den norske rødlista har våtmark som hovedhabitat. Restaurering av våtmark er derfor et godt tiltak for naturmangfoldet, sier Knut Fossum.

Omfattende restaurering

Restaureringen av Slevdalsvannet er gjennomført av Fylkesmannen i Vest-Agder i samarbeid med Miljødirektoratet og Farsund kommune. Norsk Ornitologisk Forening har vært en viktig kunnskapskilde i prosjektet.

Arbeidet med den første kanalen startet i desember 2014. Et stort volum med masser ble gravd opp og fjernet ved hjelp av mudringsmaskin, gravemaskin, traktor og tilhenger, for å skape mer åpent vann.

I tillegg til selve restaureringen, har fylkesmannen også satt i gang andre skjøtselstiltak, blant annet brukes området nå til beite for å hindre gjengroing.


Verdiskapning

Slevdalsvann naturreservat ble i år formelt statlig sikret friluftsområde og tildelt nær 500.000 kroner av Miljødirektoratet til videre tilrettelegging av området.

Slevdalsvann er også et av hovedprosjektene innenfor «Sørnorsk kystnatur», som er en del av utviklingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper», finansiert av Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En rekke steder på Lista har nå fått tilrettelagt ulike typer av observasjonsplasser, observasjonsskjul og vindskjermer på sentrale lokaliteter, for at folk flest skal kunne oppleve det unike fuglelivet her.

Flere av byggverkene er lokalisert i nærheten av skole og barnehage, for at de skal kunne brukes som ressurser i undervisningen, i tillegg til tur- og opplevelsestilbudet de gir til lokalbefolkning og besøksnæring.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum
naturarvseksjonen
telefon: 918 14 201

seniorrådgiver Gunn Frilund
naturarvseksjonen
telefon: 482 34 137

Tema