Ny forskrift om tilskot til opprydjing

Tilskotsordningane for opprydjingstiltak i forureina grunn og forureina botn i sjø og ferskvatn er no nedfelt i ei ny forskrift. Målet med ordninga og kriteria for tildeling er dei same som tidlegare.

Tilskotsordningane hjelper til med delfinansiering av opprydjing i grunn på land og botn i sjø og ferskvatn som er forureina med helse- og miljøfarlege kjemikal. Prinsippet om at forureinar betalar ligg til grunn ved vurdering av om tilskot skal bli gitt.

Miljødirektoratet forvaltar midlane, slik Stortinget vedtek på det årlege statsbudsjettet til Klima- og miljødepartementet (kapittel 1420, post 69 og 79). Vi vurderer miljøomsyn, området si prioritering og kriteria i budsjettproposisjon når vi fordeler pengane.

I 2015 er postane på 74 millionar kroner.

Forskrift vedteke

På vegner av Klima- og miljødepartementet gjennomførde Miljødirektoratet tidlegare i år ei høyring av forslaget om at tilskotsordningane for opprydjingstiltak i forureina grunn og forureina botn i sjø og ferskvatn skulle forskriftsfeste. Departementet har no vedteke forskrifta.

Hovudinnhaldet i postane er uendra. Formålet for ordninga, målgrupper og kriteria for tildeling er dei same som tidlegare.

Relaterte lenker

Kontakt

senioringeniør Jeanette Bente Beckius
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 466 78 626 

fungerande seksjonsleiar Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 412 35 530

Tema