Norterminal Floating Storage AS har tillatelse til å laste om olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune. Foto: Ben Arne Sotkajærvi, Norterminal.

Ja og nei til oljeomlasting i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avslår søknaden fra Norterminal Floating Storage AS om å bruke en ny posisjon for omlasting av råolje ved Kirkenes. Årsaken er at miljørisikoen er for høy. Men de får i år lov til å øke omlastingen i dagens posisjon.

Tre søknader fra Norterminal

  • Norterminal har tillatelse til å bruke omlastingsposisjon SS4 (se kartet) i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune til direkte oljeomlasting mellom to skip som ligger på svai. Bedriften hadde i vinter problemer med for mye is i denne posisjonen.
  • Virksomheten har derfor søkt om få å laste om i en ny posisjon i Korsfjorden i perioder når det er for mye is i SS4. Den nye posisjonen er benevnt SS5 i Sør-Varanger kommunes reguleringsplan.
  • De har også søkt om å bruke mellomlagerskip på svai over kortere eller lengre tid i SS4. De har dessuten søkt om økte rammer for tillatelse til skip til skip-omlasting.
  • Alle de tre søknadene har vært på høring.

I 2014 lastet Norterminal om 5,7 millioner tonn råolje samlet for Sarnesfjorden ved Honningsvåg og i posisjon SS4 (se kartet) i Bøkfjorden ved Kirkenes. De antar at omtrent det samme volumet vil lastes om i 2015.

Ja til økte rammer

Omlastingen foregående vinter foregikk under to ulike tillatelser, som hver hadde en ramme på 3 millioner tonn.

Virksomheten søker om midlertidig tillatelse til å laste om inntil 6 millioner tonn råolje for skip som ligger på svai i SS4 i Bøkfjorden.

Miljødirektoratet innvilger denne søknaden, som gjelder fram til 1. november 2015.

- Så lenge Norterminal ivaretar de forebyggende og beredskapsmessige tiltakene de er pålagt fra Miljødirektoratet og Kystverket, finner vi det forsvarlig at omlastingene videreføres i posisjon SS4 med samme vilkår som i dag, selv om rammen økes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

 

Nei til bruk av mellomlagerskip

Den gjeldende tillatelsen fra Miljødirektoratet gir Norterminal anledning til å laste om direkte fra skip til skip eller bruke en løsning med mellomlagerskip i posisjonene SS1, SS2 og SS3 (se kartet).

For SS4 er kun skip til skip-omlasting tillatt. Norterminal har søkt om å benytte mellomlagerskip på svai her.

Miljødirektoratet mener at oljeomlastinger der det ene skipet er fast forankret til land, medfører en sikrere operasjon av skipene. Hvor sårbar en forankring på svai kan være, kom tydelig fram da et skip i fjor høst mistet ankerfestet og drev nærmere 600 meter før situasjonen ble stabilisert.

Må styrke oljevernberedskapen

Oljeomlastingen sist vinter viste at det kan være til dels store mengder is i Bøkfjorden.

Norterminal må derfor i en del tilfeller fjerne/flytte ulike typer is for å unngå at denne påvirker beredskapen negativt.

Miljødirektoratet har tidligere uttrykt bekymring for effektiviteten av en oljevernberedskap som skal operere under isforhold generelt, og spesielt at fjerning/flytting av is kan vise seg vanskelig å gjennomføre i praksis.

Vi pålegger Norterminal å gjennomføre en fullskala praktisk test av beredskapen i den mørke årstiden med flytting/fjerning av is fra omlastingsposisjonen.

I tillegg må Norterminal årlig øve under virkelige isforhold senest fem dager etter at is legger seg på eller innenfor en radius av én kilometer fra omlastingsposisjonen.

- Siden miljørisikoen øker ved bruk av mellomlagerskip, og virksomheten har gode alternative omlastingsposisjoner der skipene kan fortøyes til land, avslår vi søknaden fra Norterminal om bruk av mellomlagerskip på svai i posisjon SS4, sier Ellen Hambro.

Nei til ny posisjon

Miljødirektoratet har tidligere avslått bruk av posisjon SS5 til oljeomlasting slik Norterminal nå søker om på nytt. Årsaken var manglende miljørisikoanalyser og nærheten til de sårbare naturområdene i Neiden, Munkefjorden og Sør-Leirvågen.

Vedtaket ble den gangen påklaget, og Klima- og miljødepartementet stadfestet vårt avslag. 

Nye miljørisikoanalyser og vurderinger bekrefter at uhell i denne posisjonen kan gi alvorlige miljøskader. Vi avslår derfor søknaden nok en gang.

- Det er ikke dokumentert at posisjon SS5 vil være isfri når det er is ellers i Korsfjorden og Bøkfjorden. Posisjonen ligger mye nærmere de sårbare miljøområdene i Neiden, Munkefjorden og Sør-Leirvågen. Vi mener den foreslåtte begrensningen i skipsstørrelse og omlastingsperiode ikke gir nok reduksjon av den forhøyede miljørisikoen som SS5 representerer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Bøkfjorden ligger ved Kirkenes i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Kart: Miljøstatus.no.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Harald Sørby
industriseksjon 2
telefon: 928 52 504

sjefingeniør Lars Drolshammer
industriseksjon 2
telefon: 901 63 122

Tema