Edelkrepsen er mest utbredt i de sørøstlige delene av landet. Foto: Lise Sørensen, Miljødirektoratet.

Åpner fisket etter edelkreps

Torsdag 6. august åpner fisket etter edelkreps i Norge. Edelkrepsen lever i hovedsak i de sørøstlige delene av landet, men det finnes også noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag.

Edelkreps

  • Edelkreps (Astacus astacus) lever i ferskvann.
  • Det er registrert totalt ca. 600 lokaliteter med edelkreps i Norge.
  • Steinsfjorden i Buskerud er Norges viktigste krepselokalitet, og fangstene her utgjør nær 30 prosent av total avkasting av kreps i landet.
  • Edelkrepsen er listet under Bern-konvensjonen, i internasjonal og nasjonal rødliste. Den er listet som sterkt truet i Norsk rødliste 2010.
  • Retten til krepsefisket tilhører grunneier. Den som krepser må ha egen rettighet, eller tillatelse fra grunneier.
  • Barns frie fiske etter innlandsfisk gjelder ikke for edelkreps.

Krepsefisket starter klokken 18.00 torsdag 6. august og varer fram til og med mandag 14. september, men det er litt ulike regler i ulike vassdrag.

Miljødirektoratet har ansvaret for å fastsette sentrale bestemmelser for fisket etter edelkrepsen. Fylkesmannen fastsetter lokale regler.

Minstemål på 9,5 cm

Minstemålet for krepsen er 9,5 centimeter fra spisse av pannehornet til enden av halen. Kreps under minstemålet skal settes ut igjen i vannet straks den er tatt opp, og må verken oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas eller avlives.

For å hindre spredning av krepsepest, skal krepseutstyr enten være helt tørt eller desinfisert før det blir brukt i et nytt vassdrag. Krepseåte (fisk) skal ha opphav fra samme vassdrag.

Krepsepest truer edelkreps

Mengden av edelkreps er blitt sterkt redusert fra toppårene på midten av 1960-tallet. I 1966 ble det fanget hele 40 tonn edelkreps i Norge, mot 10-12 tonn årlig nå. 

Det er forbudt å:

Sette ut eller flytte kreps til andre vassdrag eller lokaliteter.

Kaste syk eller død kreps ut i vassdrag.

Tømme vann fra ett vassdrag til et annet.

Spredning av signalkreps, som bærer sykdommen krepsepest, regnes i dag som den største trusselen mot våre edelkrepsbestander. Dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil også krepsepesten forbli i vassdraget for godt.

Edelkreps og andre krepsearter som naturlig forekommer i Europa, er helt forsvarsløse mot sykdommen. Signalkrepsen, som er en nordamerikansk art, er immun.

– Krepsepest sprer seg hovedsakelig gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være utsetting av signalkreps, spredning av syk kreps, fangst med infisert utstyr eller elvepadling, sier fungerende seksjonsleder Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet.

Mest utbredt sørøst i Norge

Edelkrepsen er mest utbredt i Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold.

I enkelte fylker og vassdrag kan det være regionale og lokale reguleringer av fisketiden, åtebruk og maskevidde. Sjekk derfor reglene for krepsing i det aktuelle vassdraget før du starter. Det er fylkesmannen som fastsetter lokale regler.

I Buskerud fylke er fisketidene som følger:

  • I Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner er fangst av kreps kun tillatt fra 10. august klokken 18.00 til og med 17. august.
  • I resten av Buskerud er fangst av kreps tillatt fra 6. august klokken 18.00 til 15. september.
  • Les mer om dette på Fylkesmannen i Buskerud sin nettside.

Forbud i Haldenvassdraget, Glomma og Store Le

  • På grunn av krepsepest er det forbudt å krepse i Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam med sideløp opp til første vandringshinder, i Glomma nedstrøms Braskereidfoss og på norsk side i Store Le.

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Anne Kristin Jøranlid
fiskeseksjonen
telefon: 975 42 352

Tema